30 maart

Hoe ziet een levenswandel uit Gods Geest er dan wel uit? Nou, zoals we al hadden gezien leidt de Geest ons tot volwassenheid in het...

31 maart

Leven uit geloof houdt ook in dat we de nieuwe schepping steeds in het oog houden. Dus niet kijken naar de stijl van een spreker,...

28 maart

Kunnen wij verwachten dat de Heer hetzelfde met ons handelt als met de apostelen? Ongeveer wel, wat relatie en onderwijs betreft. Maar de verzorging of...

29 maart

De gave van spreken met vreemde talen is niet meer nodig, als het evangelie gezaaid is in andere landen. Trouwens, over het spreken met vreemde...

26 maart

Met deze wetenschap zul je begrijpen dat elk lid van de Gemeente in opleiding moet om Christus te kunnen dienen in Zijn Koninkrijk. Een priester...

27 maart

Romeinen 8:29Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene...

22 maart

Lees Handelingen 2:48.De profetie van Joël 2:28-32 wordt in Handelingen 2 vervuld. God liet zien dat het Nieuwe Verbond aangebroken was, in Jeruzalem, het centrum...

23 maart

Het evangelie wordt in Handelingen eerst en vooral aan het Joodse volk aangeboden, inclusief hun leidslieden. Maar ze hebben het niet gewild. Ze vervolgden de...

24 maart

Waarom heeft de Heer ons Zijn Geest gegeven? Wat wil Hij ermee bereiken? Hij wil dat wij naar de Geest leren wandelen. Oftewel: naar de...

25 maart

De Gemeente is het Lichaam van Christus. Zijn persoonlijk hemelse volk. Bedoeld om met Christus te regeren in Zijn Koninkrijk. Al wat Christus doet in...

18 maart

De Heere Jezus was de eerste die opstandingsleven kreeg. Daarom was Hij ook de eerste die de beloofde Heilige Geest ontving. Handelingen 2:32, 33(32) Dezen...

19 maart

Als je het evangelie gelooft, heb je eeuwig leven ontvangen, nu al, tijdens je leven. Dan heb je de Heilige Geest ontvangen. 1 Korinthe 6:19Of...

20 maart

Lees Romeinen 8:9-11. Er wordt geen verschil gemaakt tussen de Geest van God of de Geest van Christus. Christus is God. In vers 10 wordt...

21 maart

De Heilige Geest kwam bij de opstanding, vóór Pinksteren.Lees Johannes 20:19-22. Jezus blies op zijn discipelen en zij ontvingen de Heilige Geest. Weet je nog...

13 maart

Zacharia 12:10 is ongetwijfeld een verwijzing naar de Heere Jezus. Hij is degene die doorstoken is met een speer aan het kruis (Johannes 19:32-37). Over...

14 maart

Jesaja 42 wordt nog vaker aangehaald in het Nieuwe Testament. Als de oude man Simeon in Lukas 2 de pasgeboren Jezus in zijn armen houdt,...

15 maart

Lees Jesaja 61:18 De Heere Jezus leest deze profetie in Lukas 4:14-21. Kijk eens waar Hij stopt met lezen. Lukas 4:21En Hij begon tot hen...

16 maart

Matthéüs 28:18En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Heere Jezus wordt door God...

17 maart

Filippenzen 2:8, 9(8) En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises....

12 maart

De volgende profetieën zijn Ezechiël 36 en Ezechiël 37. Let op de overeenkomsten. Lees Ezechiël 36:24-28 en Ezechiël 37:14, 26-28. Als je zo de profetieën...

09 maart

God werkt Zijn wil uit. Hij deelt van Zijn gedachten, eigenschappen of vaardigheden mee door de Geest. God is rechtvaardig, daarom is Hij in principe...

10 maart

Hopelijk heb je nu een beetje door wat de Geest van God is en deed. Maar dan komt nu de vraag natuurlijk op: Hoe zit...

11 maart

Is God niet bij machte om blijvende werken te doen? Is God onmachtig om zegen te brengen en te zorgen dat de situatie dan standhoudt?...

05 maart

God heeft een geestelijke tegenstander. Daarom leert de Bijbel ons de geesten te onderscheiden. Geestelijke wezens staan boven vleselijke wezens. Ze kunnen meer, hebben meer...

06 maart

Een mens kan zelf niet de waarheid over God te weten komen. Het moet hem verteld worden door God. Hoe God is, wat Hij doet....

07 maart

We hebben tot nu toe de term “geest” in zijn algemeen besproken. Ik wil verder gaan met wat Gods Geest specifiek deed. We nemen eerst...

08 maart

Niet bij alle werken staat erbij dat de Geest het deed. Wat er bijvoorbeeld tijdens de woestijntocht van Israël allemaal gebeurde, daar wordt geen enkele...

02 maart

Johannes 3:8De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo...

03 maart

Geest heeft levenskracht. Uit de Geest kan iets geboren worden (ook in jouw leven: wedergeboorte). Dat God leven geeft, zien we bij het maken van...

04 maart

Spreken is een geestelijk iets; horen ook. Gods woorden zijn de formulering van Gods gedachten. Onze hersenactiviteit, waarin ideeën en gedachten en plannen ontstaan, is...

01 maart

De Heilige GeestDeze maand zullen we ons bezig houden met wat de Heilige Geest is, wat hij doet en deed. Er bestaan best veel misverstanden...