29 mei

De stilte Deuteronomium 31:17Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, ....

30 mei

Israël of Gemeente Galaten 6:16En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. De...

31 mei

Dag des HEEREN Handelingen 1:6 en 2:20(1:6) Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?(2:20) De zon zal veranderd worden in duisternis,...

26 mei

De Messias Johannes 1:42Deze (Andreas) vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. Het...

27 mei

Het Koninkrijk 2 Petrus 3:9De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan,...

28 mei

De Koning Zacharia 9:9Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen,...

22 mei

Juda en Benjamin 1 Koningen 11:11Daarom zeide de HEERE tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn...

23 mei

De tien stammen 1 Koningen 11:31Zo vatte Ahia het nieuwe kleed, dat aan hem was, en scheurde het, in twaalf stukken. En hij zeide tot Jerobeam:...

24 mei

Profeten Exodus 7:1Toen zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik heb u tot een God gezet over Farao; en Aaron, uw broeder, zal uw profeet...

25 mei

Daniël Daniël 1:17 . . . maar Daniël gaf Hij verstand in allerlei gezichten en dromen. De geschiedenis van de tien stammen – Israël – eindigt...

21 mei

Salomo Salomo, de zoon van David en Bathseba, is degene die David opvolgt op de troon van het koninkrijk Israël. Zijn naam betekent: “rijk aan...

17 mei

Richteren Richteren 1:28 en 21:25(1:28) En het geschiedde, als Israël sterk werd, dat hij de Kanaänieten op cijns (belasting) stelde; maar hij verdreef hen niet...

18 mei

Ruth Matthéüs 1:5-6(5) En Salmon gewon Boaz bij Rachab, en Boaz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; (6) En Jessai gewon David, den...

19 mei

Samuël 1 Samuël 1:20En het geschiedde, na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Samuël: Want, zeide...

20 mei

Saul en David 1 Samuël 18:7-8(7) Saul heeft zijn duizenden verslagen, (8) maar David zijn tienduizenden! Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad...

13 mei

De wet Vele zegeningen heeft Israël ontvangen, maar het eerste en belangrijkste is dat “hun de woorden Gods zijn toebetrouwd“. (Romeinen 3:2) Deze woorden ontving...

14 mei

De woestijnreis Exodus 17:6Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den rotssteen slaan, zo zal...

15 mei

De tabernakel Hebreeën 8:5Gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt...

16 mei

Jozua Numeri 13:16. . . en Mozes noemde Hoséa, den zoon van Nun, Jozua. Deuteronomium 34:9 Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van...

09 mei

Jozef Genesis 37:3En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen; want hij was hem een zoon des ouderdoms; en hij maakte hem een veelvervigen...

10 mei

Egypte Exodus 3:7En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord. Gedwongen...

11 mei

Mozes Deuteronomium 18:15Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij...

12 mei

Pascha 1 Korinthe 5:7Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt,  gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is...

06 mei

Lea en Rachel Genesis 35:19Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan den weg naar Efrath, hetwelk is Bethlehem. Jakob heeft net als zijn vader...

07 mei

Levi Deuteronomium 10:8-9(8) Ter zelver tijd scheidde de HEERE den stam Levi uit, om de ark des verbonds des HEEREN te dragen, om voor het aangezicht...

08 mei

Juda Genesis 49:8,10(8) Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws...

05 mei

Israël De naam of het woord Israël in het Hebreeuws bestaat uit twee delen: Isra en El. Het woord El betekent: “God”. Het komt apart...

01 mei

Het geslacht Een mens wordt wel vergeleken met een boom, zoals de man in Psalm 1. Zijn voeten de wortels, zijn benen en lijf de...

02 mei

De stamvader Johannes 8:39Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij...

03 mei

Izak en Ismaël Galaten 4:22Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd, en één uit de vrije. Ismaël is de...

04 mei

Jakob en Ezau Hebreeën 12:17Gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weg­gaf. Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening...