26 september

26 september Op welk een wonderlijke wijze heeft God ons toch verlost uit de macht van zonde en dood. Hij gaf hiertoe Zichzelf in de...

27 september

27 september Vervuld met de Heilige Geest sprak de apostel Petrus tot de oversten van Israël over Jezus Christus. Hij besloot zijn toespraak met: "Want...

28 september

28 september "Er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden" (Handelingen 4:12)....

29 september

29 september "Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven", sprak de Heer Jezus tot...

30 september

30 september In 1 Petrus 5:10 lezen we: "De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat...

25 september

25 september In 1 Korinthe 12 wordt geschreven over verschillende werkingen van Gods Geest. Vers 11 zegt daarop uitdrukkelijk, dat de Geest een ieder in...

18 september

De Heilige Geest is een kracht en een Persoon. In Johannes 14:16-17 en 26 noemt de Heiland Hem: “De Trooster, de Geest der Waarheid”, Die...

19 september

19 september Over de doop des Geestes, Zijn uitstorting, lezen we in Handelingen 2. Toen, op het Pinksterfeest te Jeruzalem, is de belofte, die de...

20 september

20 september Dat de uitstorting van de Heilige Geest te Jeruzalem inderdaad niet de volledige vervulling kon zijn van Joël 2:28-31, blijkt uit het antwoord...

21 september

21 september In het O.T. wordt dikwijls over de Geest Gods of de Geest des Heren geschreven. Uit vele schriftgedeelten blijkt, dat de Geest in...

22 september

22 september Het is zulk een grote en heerlijke genade van God dat Hij ons van Zijn Geest heeft gegeven. In Christus heeft God ons...

23 september

23 september "En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing" (Efeze 4:30). In 1 Thessalonicensen 5:19...

24 september

24 september In Efeze 1:17 bidt de Geest door Paulus voor de gelovigen: "Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,...

13 september

13 september Johannes 1:18: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard". Het...

14 september

14 september "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18). "De...

15 september

15 september Het leven in gemeenschap met Jezus Christus, onze Heer, en met God onze liefdevolle Vader is een wonderlijk en heerlijk leven. Het is...

16 september

16 september God is nu, in deze tijd van genade, bezig Zich een volk voor Zijn Naam uit de heidenen aan te nemen (Handelingen 15:14)....

17 september

17 september De Gemeente van Christus heeft een geheel aparte plaats in het heilsplan Gods. In de Evangeliën en in het O.T. wordt over Christus...

09 september

9 september "Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen" (Romeinen 8:20). De wereld erkent deze uitspraak van Gods Geest niet. Het leven en streven van...

10 september

10 september "Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; want wij weten, dat...

11 september

11 september "Maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de zoonstelling, namelijk de...

12 september

12 september "Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft" (Romeinen 1:16). "Een kracht Gods". Voor de verkondiging van het...

05 september

5 september "Want het einde der wet is CHRISTUS tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft" (Romeinen 10:4). De Heer Jezus heeft gezegd: "Ik ben niet...

06 september

6 september Voor een ieder die GELOOFT, is Christus het EINDE der wet tot rechtvaardigheid (Romeinen 10:4). Met "de wet" wordt niet alleen bedoeld de...

07 september

7 september "Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat Ik Gode (voor God) leven zou" (Galaten 2:19), schreef Paulus aan de...

08 september

8 september "Denzelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen", zo besluit Paulus zijn brief aan de Romeinen (16:27)....

01 september

Christus is het Hoofd van de Gemeente. Hij is het Die Zijn lichaam, de Gemeente, instand houdt. “Gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en...

02 september

In Éfeze 5:22-23 haalt Gods Woord Christus en Zijn Gemeente aan als voorbeeld voor de verhouding man en vrouw in het huwelijk. Dit wil niet...

03 september

3 september Het is veel meer naar de aard van de mens om uit dankbaarheid Gods wet zo goed mogelijk te houden, dan om uitsluitend...

04 september

4 september "Gij zijt niet onder de wet, maar onder de GENADE" (Romeinen 6:14). Onze Heiland heeft als Zoon des mensen Gods wet volkomen vervuld....