29 juli

3 Johannes 1:11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet...

30 juli

God is Rechter. In Hebreeën 12:23 staat dat de gelovigen onder het Nieuwe Verbond zijn gekomen “tot de algemene vergadering en (namelijk) tot de Gemeente...

31 juli

God is Eeuwig. Genesis 21:33 Abraham riep aldaar de Naam des HEEREN, van de eeuwige God, aan. Eeuwig betekent altijd en overal (in alle plaatsen)....

26 juli

God is Woord. Hebreeën 4:12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling...

27 juli

God is heilig. Wat betekent dat? Leviticus 11:44 Want Ik ben de HEERE, uw God; daarom zult gij u heiligen, en heilig zijn, dewijl Ik...

28 juli

God is goedertieren. Wij zingen het liedje: “Ja, God is goed, God is goed voor mij”. Waar staat in de Bijbel dat God goed is?...

22 juli

God is rechtvaardig. Een rechtvaardige is een “tzadiek” in het Hebreeuws. Dit woord komt de eerste keer voor in Exodus 9:27. Daar staat Farao tegenover...

23 juli

Het meest bekende van Gods Wezen is liefde. Deze liefde wordt door de wereld het meest ontkend. Men zegt toch altijd: “Als God liefde is,...

24 juli

De allerbekendste tekst over Gods liefde is: Johannes 3:16Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een...

25 juli

God is Woord. Johannes 1:1-3 (1) In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. (2) Dit...

20 juli

God is barmhartig. Lukas 19:10Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. De barmhartige Samaritaan uit...

21 juli

God is rechtvaardig. Gods Wezen is rechtvaardig. Wat wil dat zeggen? Wij “weten” vaak zelf zo goed of iets rechtvaardig dan wel onrechtvaardig is. Dan...

19 juli

God is genadig én barmhartig. Barmhartig wordt ook vaak vertaald met ontferming. Beide woorden zijn in het Hebreeuws hetzelfde. In de Statenvertaling komt het Hebreeuwse...

15 juli

God is licht Psalm 43:3Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; … Licht en Waarheid zijn synoniemen. Licht is Waarheid en Waarheid...

16 juli

God is Licht. Dat Licht wordt geopenbaard door Zijn Zoon, het Licht der wereld. De Zoon overwon de macht der duisternis. De duisternis is een...

17 juli

God is lankmoedig. Wat betekent dit? De eerste keer dat lankmoedig voorkomt, is in: Exodus 34:6 Als nu de HEERE voor zijn aangezicht (van Mozes)...

18 juli

God is genadig. Het is een goede gewoonte om op te zoeken waar een woord de eerste keer voorkomt. Dat zegt vaak veel over de...

13 juli

God is Waarachtig. Dat is de kern van Zijn Wezen. Romeinen 3:4 Doch God zij waarachtig, maar alle (elk) mens is leugenachtig. Waarheid en leugen...

14 juli

Wat doet de Waarheid? Dat antwoord vinden we in Johannes 8:31-32. Jezus zegt daar tot de Joden die Hem geloofden: “Indien gijlieden in Mijn Woord...

09 juli

God is Geest. De Bijbel vertelt ons wat de Geest doet. De Geest is het Leven van God, dat Zijn uitwerking heeft in deze schepping....

10 juli

God is Geest en Hij leidt ons. In het Oude Testament staat: Jesaja 48:17Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de...

11 juli

God is Geest. Hij is onsterfelijk, staat in 1 Timótheüs 6:16. De mens is sterfelijk. Wanneer wij tot geloof komen, ontvangen wij nieuw, eeuwig leven...

12 juli

God is getrouw. Dat zegt iets over Zijn wezen. Dit lezen we in: 1 Korinthe 1:9 God is getrouw door Welken gij geroepen zijt tot...

05 juli

De buitenkant van het wezen Gods. We hebben nu gezien, dat Christus als het ware de buitenkant van God is. Die buitenkant heeft in de...

06 juli

In het Nieuwe Testament wordt steeds over de Vader en de Zoon gesproken. De Vader is de onzichtbare en de Zoon de zichtbare, wanneer Hij...

07 juli

God openbaart Zich niet alleen via Zijn Zoon, Zijn buitenkant, maar ook via de schepping. God is de Schepper. “In den beginne schiep God de...

08 juli

God is Geest. In Genesis 1:2 staat: “… en de Geest Gods zweefde op de wateren”. Dat betekent dat de Geest, God is. Het is...

04 juli

Het wezen van God is onzichtbaar. De Bijbel zegt, dat God een ontoegankelijk licht bewoont. 1 Timótheüs 6:16Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont;...

02 juli

God openbaart Zijn wezen, Zichzelf, via Zijn Zoon. De Zoon is volgens de Bijbel Degene Die uit de doden is opgestaan. God heeft Hem opgewekt...

03 juli

Nog meer over het woord “wezen”. In Micha 6:9 komt het woord wezen en naam in één tekst voor: De stem des HEEREN roept tot...

01 juli

In deze studie willen we met elkaar zien wat de Bijbel over het Wezen van God zegt. Wij denken bij wezen vaak aan iets vreemds...