28 december

Jesaja 11:1-9(1) Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. (2) En...

29 december

Openbaring 20:7-10(7) En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. (8) En hij zal uitgaan om de...

30 december

Openbaring 20:11-15(11) En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen...

31 december

2 Petrus 3:13, 14 (13) Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. (14) Daarom, geliefden, verwachtende...

27 december

Jesaja 2:1-5 (1) Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven;...

23 december

Matthéüs 25:31-46 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven (31) En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de...

24 december

Matthéüs 13:24-30, 36-43 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven(24) Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk...

25 december

Lukas 2:8-14(8) En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. (9) En ziet, een engel...

26 december

Openbaring 20:1-6 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven(2) En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas,en bond...

20 december

2 Samuël 7:12-16(12) Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen...

21 december

Jesaja 9:1-6 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven(1) Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in...

22 december

Openbaring 16:17-21 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven(17) En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een...

16 december

Ezechiël 39:7-13 (Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven)(7) En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken,...

17 december

Openbaring 14:1-5(1) En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam...

18 december

Éfeze 1:10Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en...

19 december

Psalm 2:1-12 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven(1) Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? (2) De koningen der aarde stellen...

13 december

Amos 9:11-15(11) Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is...

14 december

1 Thessalonicenzen 5:1-5(1) Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. (2) Want gij weet zelven...

15 december

Zacharia 14:5, 9(5) Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden,...

11 december

Ezechiël 30:1-3(1) Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: (2) Mensenkind! profeteer, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Huilt: Ach die dag! (3)...

12 december

Matthéüs 24:29, 30(29) En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de...

09 december

Jesaja 13:6-13Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven (8) En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn...

10 december

Maleachi 4:1-6 (1) Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en...

05 december

2 Thessalonicenzen 2:1-4 (1) En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, (2) Dat gij...

06 december

Zacharia 14:1, 2(1) Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem! (2) Want Ik...

07 december

Joël 1:15-20(15) Ach, die dag! want de dag des HEEREN is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige. (16) Is niet de...

08 december

Joël 2:1-14 (Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven)(1) Blaast de bazuin te Sion , en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat...

01 december

Lukas 1:26-33(26) En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth; (27) Tot een maagd,...

02 december

Handelingen 1:9-12(9) En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. (10)...

03 december

Zacharia 14:4En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën...

04 december

1 Thessalonicenzen 4:13-18(13) Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de...