27 februari

Galaten 4:7Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God...

28 februari

2 Korinthe 5:17Zo dan, indien iemand in Christus is die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dit is...

26 februari

1 Petrus 1:4-5(4) Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, (5) Die in de kracht Gods...

25 februari

1 Petrus 1:3Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop,...

24 februari

1 Korinthe 2:14Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan,...

23 februari

Éfeze 4:17Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wan­delt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid...

22 februari

1 Korinthe 2:12Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons...

21 februari

Genesis 1:28En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over...

20 februari

Hebreeën 10:9Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. We hebben gezien dat er dus een verschil is tussen geboorte en wedergeboorte. Geboorte...

19 februari

Kolossenzen 1:18En Hij is het Hoofd des lichaams, der Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeboorne uit de doden, opdat Hij in allen de...

18 februari

Genesis 2:4Dit zijn de geboorten des hemels en de aarde, als zij geschapen werden; ten dage dat de HEERE God de aarde en de hemel...

17 februari

Genesis 1:1-21 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de...

16 februari

2 Petrus 3:13Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelken gerechtigheid woont. We hebben nu inmiddels geleerd dat wedergeboorte allereerst...

15 februari

Johannes 3:15Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen. De Here...

14 februari

Johannes 3:3Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien....

13 februari

Romeinen 1:16Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid, een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en den...

12 februari

Ezechiël 37:9En Hij zeide tot mij: Profeteer tot de geest; profeteer, mensenkind en zeg tot de geest; Zo zegt de Here HERE: Gij geest kom aan...

11 februari

Ezechiël 37: 9, 10En Hij zeide tot mij: Profeteer tot de geest; profeteer, mensenkind en zeg tot de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest...

10 februari

Ezechiël 37:11Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren;...

09 februari

Exodus 16:3En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen we bij de vleespotten...

08 februari

Exodus 14:22En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter...

07 februari

Johannes 12: 24, 25Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft,...

06 februari

Romeinen 6:7Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. De straf voor onze zonden is dus gedragen door de Here Jezus. Onze zonden...

05 februari

Jesaja 53:5Maar Hij is om onze overtredingen verwond; om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en...

04 februari

1 Korinthe 15:44Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. We...

03 februari

Romeinen 5:12Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen...

02 februari

Johannes 3:3Voorwaar, voorwaar zeg ik u; Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Om goed te begrijpen wat wedergeboorte...

01 februari

Johannes 3:6Hetgeen uit vlees geboren is, is vlees en hetgeen uit den Geest geboren is dat is geest. Deze maand wil ik graag samen met...