11 februari


Ezechiël 37: 9, 10
En Hij zeide tot mij: Profeteer tot de geest; profeteer, mensenkind en zeg tot de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest kom van de vier winden, en blaas in deze gedooden, opdat zij levend worden. 10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Ezechiël moet zich hier richten tot de geest in plaats van de beenderen. De geest die niet gekomen was na de eerste profetie van Ezechiël. Je vraagt je af waarom de geest niet gekomen is na de eerste profetie. Het antwoord hierop vind je in het Nieuwe Testament. De Geest komt alleen in hen die Christus aannemen. Wij ontvangen de Geest, door geloof in Hem, die ons de Geest geeft. Zo is het met ons gegaan en zo zal het ook gaan met het volk Israël.

Handelingen 7:51
Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en horen, gij wederstaat altijd de Heilige Geest; gelijk uw vaders zo ook gij.

Israël als volk heeft de opgestane Christus afgewezen. De huidige situatie van de staat Israël is nog precies dezelfde als in de tijd van Ezechiël en als in de dagen van de Here Jezus: een ongelovige Joodse staat, die niet tot geloof in haar Messias wil komen. Omdat Israël als volk door God is uitverkoren tot een bepaald doel, zal God hen uiteindelijk dwingen tot overgave.

Een ander aspect van de komst van de Geest is namelijk dat Hij een oordeel brengt over de oude natuur. Ook over Israël zal dit oordeel komen. De Bijbel noemt dit “de tijd van benauwdheid voor Jakob”; ook wel “grote verdrukking” genoemd. “O wee, want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden”. (Jeremía 30:7) Deze verdrukking zal tot gevolg hebben, dat slechts de gelovigen uit het volk overblijven.