26 april

“Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij...

27 april

Filippensen 2:14-15: “Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een...

28 april

Als wij de geschiedenis der mensheid met betrekking tot God, de Schepper, nagaan, wordt ons hart vervuld met eerbied en aanbidding voor Zijn mateloos geduld...

29 april

In Romeinen 8:34 staat: “Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is,...

30 april

In 2 Korinthe 1:22 zegt Gods Woord dat God Zijn zegel op ons heeft gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft....

21 april

De discipelen hadden het evangelie van het Koninkrijk der hemelen gepredikt (Mattheüs 10:7). Ná de opstanding ontvingen de discipelen de opdracht: “Gaat dan henen, onderwijst...

22 april

Wat zal het een wonderlijk heerlijke tijd zijn voor deze aarde als het Koninkrijk der hemelen is gekomen en Christus als Messias over Zijn volk...

23 april

Israël heeft zijn Messias naar het kruis verwezen. Zij hebben Hem, de Christus Gods, ervan beschuldigd Zichzelf Gods Zoon gemaakt te hebben (Johannes 19:7). Op...

24 april

Op het Pinksterfeest toen de Heilige Geest was uitgestort, sprak de apostel Petrus tot het joodse volk en zei o.a.: “Hoort deze woorden: Jezus den...

25 april

Door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen, lezen we in Handelingen 5:12. Ook bij de prediking van het evangelie door de apostel...

19 april

Het is de bedoeling dat Gods Geest in ons bewerkt dat wij, die het eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer, GODE...

20 april

In Mattheüs 4:23 lezen we hoe de Heer Jezus rondging door het land en het evangelie van het Koninkrijk verkondigde, terwijl Hij alle ziekte en...

07 april

Het is zo belangrijk voor een kind van God, dat hij het goed verstaat wat het betekent volkomen rechtvaardig te staan voor een heilig God....

08 april

In Genesis 15:6 lezen we van Abraham: “En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid”. God had Abraham een zoon...

09 april

Volgens Romeinen 8 verwachten wij de verlossing van ons lichaam. Door het werk der verlossing van Jezus Christus onze Heer, is onze ziel verlost van...

10 april

De mensen hebben eens aan de Heer Jezus gevraagd: “Wat moeten wij DOEN opdat wij de werken Gods mogen werken”. Het antwoord luidde: “Dit is...

11 april

Toen Pilatus, niettegenstaande het feit dat hij overtuigd was van de schuldeloosheid van de Heer Jezus, Hem had laten geselen, bracht hij Hem, getooid met...

12 april

In Éfeze 1:3-4 zegt Gods Woord dat God ons heeft gezegend IN Christus en ons IN Hem heeft uitverkoren van vóór de nederwerping der wereld,...

13 april

Volgens Efeze 2:19 zijn wij “dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods”. Gods Geest spreekt hier tot de gelovigen...

14 april

Toen koning Salomo het Huis des HEEREN liet bouwen, heeft hij in de steengroeve elke steen volkomen laten afwerken, zodat er bij de bouw van...

15 april

Hebreeën 9:22b “zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”. Ezechiël 18:4b “de ziel, die zondigt, die zal sterven”. Dit zijn onveranderlijke Goddelijke uitspraken. Een leven voor een...

16 april

Ieder die in de Heer Jezus gelooft is IN Hem. Dit is niet iets wat wij onszelf aanmeten. Het is uit God, Hij heeft ons...

17 april

In Johannes 15:1-8 spreekt de Heer Jezus tot de Zijnen over vrucht dragen. Hij zegt: “Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in...

18 april

Sprekende over het vruchtdragen door de gelovige, zegt de Heer Jezus: “Mijn Vader is de Landman” (Johannes 15:1). Door onze Heer Jezus Christus zijn wij,...

05 april

Wij hebben uit Gods Woord de apostel Paulus leren kennen als iemand die het nieuwe leven in Christus ook metterdaad beleefde. Als er iemand in...

06 april

“Want het leven is mij Christus” zegt de apostel Paulus in Filippensen 1:21. “Het leven is mij Christus”, hoe weinig gelovigen verstaan dit wonderlijke geheim....

01 april

Vóórdat wij tot geloof in de Heer Jezus kwamen, waren wij in Adam. Er was voor ons geen mogelijkheid om uit Adam te komen, omdat...

02 april

Aan het feit dat wij IN Christus heilig en onberispelijk zijn in de ogen van de heilige God kan nooit iets veranderen. Al zou onze...

03 april

Hoe kunnen wij God ooit genoeg danken voor Zijn heilig en kostbaar Woord, de Bijbel. Hoe meer we dat Woord leren verstaan, hoe kostbaarder en...

04 april

Het is zulk een wonderlijke gedachte dat God ons, eertijds dood in zonden en misdaden, nu ziet als heilig en onberispelijk. Dit is mogelijk omdat...