26 februari

Genade heeft in onze oren een niet aangename klank. De mens wil geen genadebrood eten. Genadegaven worden niet gewaardeerd. Genade strijdt tegen zijn eergevoel. Zijn...

27 februari

Het is wonderlijk dat wij, die in de Heer Jezus hebben geloofd als onze Heiland en Verlosser en door Hem kinderen Gods zijn geworden, zo...

28 februari

Ieder mens en elk dier dat op aarde leeft, elke plant die er op groeit, heeft licht nodig. Het licht brengt leven, doet groeien en...

29 februari

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel;het oude is voorbijgegaan, ziet,het is alles nieuw geworden.En al deze dingen zijn uit...

25 februari

“Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het...

18 februari

Na de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, vlak voor het ogenblik dat Hij ten hemel voer, vroegen Zijn discipelen Hem wanneer het...

19 februari

Met ons, die in Christus Jezus geloven, zijn wonderlijk heerlijke dingen gebeurd. Niet alleen hadden wij een grote zondeschuld bij God, doch wij waren van...

20 februari

Gods Woord zegt in Jakobus 2:17: “Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood”.Vele gelovigen menen dat zij, nu...

21 februari

Een mens wil altijd graag meewerken aan zijn zaligheid. Hij wil wat doen voor God. Velen vragen zich af: “De Heer deed zoveel voor mij,...

22 februari

Het werk der verlossing is een eeuwig werk, omdat Jezus Christus God van alle eeuwigheid is. Het is ook volmaakt en volkomen af. Niemand kan...

23 februari

“Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht” zegt Psalm 49:12. De mens heeft er alles...

24 februari

Vrede op aarde. Hoeveel gebeden zijn hiervoor niet opgezonden, hoeveel protestmarsen en massa-betogingen hieraan gewijd? Vrede op aarde, dat is: “Geen oorlog meer, geen ruzie...

13 februari

De Samaritaanse vrouw vroeg aan de Heer Jezus, waar men nu eigenlijk God moest aanbidden. Te Sichar, zoals de Samaritanen dachten of te Jeruzalem, zoals...

14 februari

Toen de Heer Jezus het grote werk der verlossing volbracht had en opgevaren was naar de hemel, heeft God Zijn Heilige Geest uitgestort op de...

15 februari

Wij die in Jezus Christus, Gods Zoon, geloven, zijn door Gods Geest opnieuw geboren en zo kinderen van God geworden. Wij allen tezamen vormen de...

16 februari

Christus Jezus is het Hoofd van de gehele schepping en het Middel­punt van het ganse heelal.“Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de...

17 februari

In Christus Jezus hebben wij de vergeving van onze zonden, zegt Gods Woord (Kolossensen 1:13-14). Deze heerlijke waarheid geldt alleen ons die in Christus geloven...

10 februari

Het is bedroevend te moeten opmerken hoe weinig vele christelijke liederen en gebeden getuigen van geloof in Gods Woord. In talloze liturgieën bidt de gemeente:...

11 februari

“En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan;...

12 februari

De Heer Jezus zei tot Nicodémus: “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan”.Water typeert het Woord...

08 februari

Toen de Here Jezus gevangen genomen was en werd voorgeleid voor het gehele Sanhedrin, vroeg de hogepriester, nadat vele valse getuigen tegen de Heer Jezus...

09 februari

Jesaja 55:8-9: “Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn...

01 februari

Ieder van ons kent de Tien geboden. Het zijn geboden die God door Mozes aan Israël gaf. In vele christelijke kerken worden ze regelmatig voorgelezen...

02 februari

God heeft Zijn heilige wetten aan het volk Israël gegeven. Het grote gebod was: “Gij zult de Here Uw God liefhebben uit geheel uw hart,...

03 februari

Toen de Here Jezus het werk op het kruis volbracht had, scheurde de voorhang in de tempel van boven naar beneden (Mattheüs 27:51). Deze voorhang...

04 februari

Hoe onuitsprekelijk groot is Gods liefde! Zij is met ons verstand niet te bevatten. Hij, de Eeuwige, de Almachtige God, heeft Zichzelf gegeven in Zijn...

05 februari

Na de opstanding van de Heer Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest is de verhouding tussen God en mens radicaal ver­anderd. Eigenlijk...

06 februari

Het leven van een gelovige is een geestelijk leven. Wij zijn allen uit Adam geboren. Hij is onze natuurlijk geboorte, waaruit ons natuurlijk leven voorkomt....

07 februari

Wat betekent het eigenlijk: “Leven in gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus”?Zulk een leven kunnen alleen zij beleven, die met...