29 juli

“Maar die de waarheid DOET, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn” (Johannes 3:21). In 1 Johannes...

30 juli

In Genesis 4:1-16 lezen we de geschiedenis van Kaïn en Abel. Kaïn offerde de Heer de vruchten der aarde, Abel bracht een eerstgeborene van een...

31 juli

In Daniël 9:14 lezen we: “Want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft”. In Zacharia 3:1-9 ziet de profeet de...

27 juli

De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief: “Aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en...

28 juli

“Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; U zal geen kwaad wedervaren” (Psalm 91:9-10). Deze Psalm is profetisch en spreekt over onze Heer Jezus...

21 juli

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt”, heeft de Heer Jezus...

22 juli

In Markus 6:6 lezen we, dat de Heer Jezus Zich verwonderd heeft over het ongeloof van hen die Hem omringden. Hij had dag in dag...

23 juli

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade” (Éfeze 1:7). In Christus Jezus HEBBEN...

24 juli

Door de profeet Samuël had God koning Saul bevolen de Amalekieten te verslaan. Al hun bezittingen moest hij in de ban doen. Amalek was Israël...

25 juli

“DOOR GELOOF verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen,...

26 juli

In Efeze 1:9 spreekt het Woord over de Verborgenheid van Gods wil, naar (in overeenstemming met) Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Deze...

16 juli

“Verblijdt u in de Here te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u” (Filippensen 4:4). Het is de bedoeling van onze hemelse Vader, dat we...

17 juli

“Verblijdt u in den Here te allen tijd” (Filippensen 4:4).Hoe dikwijls proberen wij, kinderen Gods, niet vreugde en troost te vinden op allerlei andere wijzen...

18 juli

“Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren” (Romeinen 14:8b). Wij zijn DES HEREN! Als wij hierover gaan nadenken, wordt...

19 juli

In Daniël 3 lezen we de geschiedenis van Sadrach, Mesach en Abednego, de drie joodse mannen die weigerden het gouden beeld, dat koning Nebukadnezar had...

20 juli

“Ik ben de HEERE, en niemand meer. Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de...

11 juli

11 juli Vanaf het ogenblik dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden, probeert de boze dit feit te doen loochenen. Paulus schrijft in 1...

12 juli

“Tot kennis van de verborgenheid van God, Christus, In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn” (Kolossensen 2:2-3). Hoe boven alles...

13 juli

“Zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uwe ijdele wandeling, die...

14 juli

Toen Mozes was gestorven, heeft God Jozua als leider van Israël bevel gegeven Kanaän in te trekken. “Wees sterk en wees moedig, handel nauwkeurig naar...

15 juli

“De God der blijdschap mijner verheuging”, noemt de psalmist zijn God (Psalm 43:4). Psalm 68:4: “Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde...

04 juli

In 1 Korinthe 12:3 lezen we, dat niemand kan zeggen: “Jezus is Here, dan door de Heilige Geest”. Deze woorden zijn gericht tot gelovigen. Ten...

05 juli

Job 35:7-8: “Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij Hem, of wat ontvangt Hij uit uw hand? Uw goddeloosheid zou zijn tegen een man, gelijk...

06 juli

6 juli "Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen...

07 juli

Toen Israël verlost was uit Egypte en door Jozua gebracht in het land Kanaän, sprak Jozua tot het volk: “Kiest u heden, wien gij dienen...

08 juli

Galaten 1:4-5: “De Heer Jezus Christus, Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den...

09 juli

9 juli In Romeinen 12:2 zegt het Woord tot Gods kinderen: "En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds,...

10 juli

10 juli "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid" (Hebreeën 13:8). God Zelf zegt van Hem in Hebreeën 1:10-11: "Gij, Heere!...

01 juli

“Het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Het is het levende en eeuwig blijvende Woord van God”, lezen we in 1 Petrus 1:23-25.Vanaf het...

02 juli

“En het uitnemendste van die is moeite en verdriet” (Psalm 90:10b). Welk een grote tegenstelling is er toch tussen het geloofsleven van een kind van...

03 juli

“Door de verschijning van onze Zaligmaker Christus Jezus, Die de dood heeft te niet gedaan, is leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht”, lezen we...