06 juli


6 juli

"Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de
godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen,
Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd" (2 Petrus 1:3).
Het is dus alles in en door onze Heiland Jezus Christus.
Hij is de Bron waaruit het leven ontspringt en wordt tot een fontein
des levens. Hem te bezitten, is alles te bezitten.
Hij is onze Zaligmaker, in Hem zijn wij gerechtvaardigd.
Hij is onze Hogepriester, die voor ons bidt.
Hij is onze Heer en Meester, in Wiens liefde wij ons mogen
verheugen.
Hij is onze vrede, onze blijdschap, onze sterkte.
In Hem is God onze Vader, Die ons omringt met Zijn trouwe zorg.
In Christus vinden we alles wat wij nodig hebben voor tijd en
eeuwigheid. "Alles wat tot leven en godsvrucht strekt".
Het gewone dagelijkse leven met zijn beslommeringen, moeite en
verdriet, zijn ziekte en pijn, wordt in gemeenschap met Hem
geheiligd. De zon Zijner liefde doorstraalt en doorgloeit het, zodat
ons hart wordt vervuld met vrede en rust.
In en door Hem mogen we altijd vrijmoedig gaan tot de troon der
genade, waar barmhartigheid en genade voor ons is in overvloed
(Hebreeën 4:16).
Ook van de godsvrucht, het nieuwe leven in ons, is Jezus Christus de
bron. Hij werkt het in ons door Zijn Geest. ALLES wat nodig is voor
ons geloofsleven, onze godsvrucht, bezitten wij in en door Hem.
Zijn Goddelijke kracht, Zijn Geest, woont in ons hart en onderwijst
ons door het Woord, opdat wij onze Heiland en Heer beter zouden
leren kennen.
"Blijft in Mij, en Ik in u" (Johannes 15:4). Het is de enige
mogelijkheid, waardoor ons geloofsleven kan groeien en
vruchtdragen. In Hem blijven, in Zijn liefde blijven.
"Zonder Mij kunt gij NIETS doen", zei Hij (Johannes 15:5). Dit
gelovig aanvaardend, van Hem alles verwachtend, wandelen we in
nieuwheid des levens (Romeinen 6:4).
Ja, inderdaad, in Hem, onze Heer, vinden we ALLES wat tot leven en
godsvrucht strekt, tot eer van God.
Lezen: 2 Petrus 1:1-4