02 januari

Johannes 3:16:“Want alzo lief heeft God de wereld gehad…”. Hoe wonderbaar is het dat God, de Allerhoogste, Die heilig en rechtvaardig is en een ontoegankelijk...

01 januari

1 januari Lezen: Psalm 36:8-11 Bijbelsdagboek – bijbelshandboek.nl In Psalmen 36:10 staat het volgende: “Want bij U is de bron van het leven”. God is...

29 januari

Romeinen 3:21-22: “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods...

30 januari

In Genesis 1:1 lezen we dat God in de beginne hemel en aarde heeft geschapen. Hoe lang dat “In de beginne” is geleden weet niemand....

31 januari

Adam heeft door zijn ongehoorzaamheid aan God niet kunnen voldoen aan zijn opdracht om de aarde te onderwerpen. Satan is nog steeds hoofd van deze...

27 januari

Jesaja 5:16 zegt: “Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid”.De Bijbel, Gods...

28 januari

De rechtvaardige zal uit GELOOF leven. Het geloof is een bewijs der zaken, die men niet ziet. Door het geloof verstaan wij. Dit leert ons...

20 januari

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door, onzen Heere Jezus Christus” (Romeinen 5:1). Wij dan, die in Christus Jezus geloven...

21 januari

In de Bijbel, Gods heilig Woord, vinden we vele geboden en wetten aan de mens gegeven. Het zijn goddelijke wetten. In Genesis 26:5 lezen we...

22 januari

In Romeinen 1:20-23 beschuldigt Gods Geest de mens er van, dat hij zijn Schepper had kunnen kennen in de schepping, die getuigde van Zijn eeuwige...

23 januari

In deze tijd wordt veel reclame gemaakt voor de Bijbel. Het is een interessant boek en het biedt elk wat wils. Ieder gelovig mens heeft...

24 januari

God heeft in Jezus Christus volkomen genoegdoening ontvangen voor de smaad Hem door de zonde aangedaan. Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan...

25 januari

De mens is van nature zeer godsdienstig. Er is geen volk dat er niet een godsdienst op na houdt. De mens wil God eren op...

26 januari

Gods Woord zegt: “Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamd, of der zonde...

11 januari

God heeft door Mozes aan het volk Israël Zijn heilige wet gegeven. Zijn bevel was: “Doe dat en gij zult leven”.Wie kon echter God liefhebben...

12 januari

Als een keizer zou willen omgaan met een eenvoudig arbeider, kan hij zich niet verlagen tot de stand van de arbeider. Hij zal deze moeten...

13 januari

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende en narigheid in de wereld. Waarom oorlog, haat en nijd. In Zijn Woord (Mattheüs 4)...

14 januari

Wat moet het voor de Heer Jezus geweest zijn om als mens op deze aarde te komen te midden van zonde en dood. Hij de...

15 januari

Men zegt dikwijls: “Ik leef goed volgens eer en geweten, geef ieder het zijne en help waar ik helpen kan”. “Ik geloof wel in God...

16 januari

Gods Geest sprak door Jeremia: “Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die...

17 januari

Het komt vaak voor dat mensen trouw naar de kerk gaan en in de Bijbel lezen, maar als men hen vraagt: “Bent u een kind...

18 januari

De Heer Jezus heeft als volmaakt Mens op aarde geleefd tot eer van Zijn God en Vader. Wij hadden zo moeten leven, want God, onze...

19 januari

Hoe is het mogelijk dat God de mens uit GENADE kan rechtvaardigen? Hoe kan Hij de mens genade bewijzen en daarbij rechtvaardig blijven?In de menselijke...

07 januari

Als wij om ons heen kijken, ontdekken wij nog heel wat goede mensen. Mensen die elkaar helpen, die alles voor een ander over hebben; vriendelijke,...

08 januari

In Genesis 1:27 zegt Gods Woord ons, dat God de mens heeft geschapennaar Zijn beeld. De mens is dus het eigendom van Hem en Hij...

09 januari

In Psalm 49:8-9 lezen we: “Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven; (Want de verlossing...

10 januari

De Here Jezus heeft gezegd, dat Hij niet gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Door één mens is de zonde in de wereld...

03 januari

De Heer Jezus, Gods Zoon, heeft op het kruis van Golgotha voor ons de zondeschuld betaald. Hij is voor ons in de dood gegaan. God...

04 januari

“Doch nu zien wij nog niet, dat Hem (Christus) alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, Die een weinig (voor een korte tijd) minder...

05 januari

De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God. “In en door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op...

06 januari

Geloven gaat zo maar niet. Ik kan niet geloven.Is dit inderdaad waar? Hebt u zich wel eens gerealiseerd, dat onze samenleving is gebaseerd op geloof?...