26 juni

Het Evangelie is “een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk, die GELOOFT”. “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve ge­openbaard uit GELOOF tot GELOOF; gelijk...

27 juni

Wat moet het iets geweldigs zijn voor het volk Israël als de profetie in vervulling gaat: “Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal de...

28 juni

In Romeinen 5:8 lezen we, dat Christus VOOR ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. Ook in 1 Thessalonicensen 5:10 spreekt het Woord over...

29 juni

Hoe wonderlijk is het, dat God eigenlijk alleen maar van Zijn kinderen vraagt om door GELOOF te leven. We kunnen immers allemaal geloven? Daarom kunnen...

30 juni

“O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen, die U vrezen; dat Gij gewrocht hebt voor degenen, die op U betrouwen,...

25 juni

Gods Woord zegt in Hebreeën 11:7 dat Noach door het geloof eerbiedig (NBG) de ark heeft toebereid en dat hij door dat geloof de wereld...

21 juni

Gods Woord zegt in Romeinen 3:20, dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God. Israël en ook thans nog vele...

22 juni

In Efeze 1:4 zegt Gods Woord tot ons die in Christus Jezus geloven, dat wij door God in Christus zijn uitverkoren vóór de nederwerping der...

23 juni

Na de opstanding van Christus heeft God de apostel Paulus afgezonderd om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Hij is uitgezonden om gehoorzaamheid des...

24 juni

“Wat dunkt u van de Christus”, heeft de Heer Jezus aan de Farizeeërs gevraagd. Toen zij antwoordden: “Davids zoon”, verwees de Heer hen naar Psalm...

16 juni

“Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen”...

17 juni

Jezus Christus: “Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou UIT de tegenwoordige boze wereld” (Galaten 1:4).De tendens van het tegenwoordige...

18 juni

In Lukas 4:1-13 lezen we, hoe de Heer Jezus, vol van de Heilige Geest zijnde, door die Geest in de woestijn geleid werd om 40...

19 juni

“Het geloof, door de liefde, werkende”, zegt de Bijbel (Galaten 5:6). “Geloof, hoop en liefde deze drie, doch de meeste van deze is de liefde”...

20 juni

De ganse wet Gods en de profeten hangt aan deze twee geboden: “Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met...

09 juni

“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal...

10 juni

Wat is het eigenlijk een wondere zaligheid te weten, dat wij gerechtvaardigd zijn voor een heilig God.Als we het goed indenken, kunnen we zo volkomen...

11 juni

Jezus Christus, Gods Zoon, is volgens Gods Woord het Lam GODS (Johannes 1:29,36).In 1 Petrus 1:19 wordt van Hem gezegd: “Een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”....

12 juni

“Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend”, zei de Heer Jezus (Johannes 10:14). In Johannes 2:24...

13 juni

In Exodus 21:1-6 lezen we, dat als een Israëliet een Hebreeuwse knecht koopt, deze hem niet langer dan zes jaar mocht dienen. In het zevende...

14 juni

De openbaring van het NIEUWE leven met al zijn facetten kan gebracht worden onder één noemer: “Leven door geloof”. “Maar de rechtvaardige zal uit het...

15 juni

Leven door geloof is een wonderlijk en heerlijk geheim, dat alleen kan worden verstaan door kinderen Gods, die zich door Gods Geest laten leiden. Het...

07 juni

Lukas 11:23: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit”.Johannes 3:36: “Die in den Zoon gelooft,...

08 juni

“Opdat ik CHRISTUS moge gewinnen. En in HEM gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van...

31 mei

Leven door geloof, is gericht op de dingen die men NIET ziet. Gods zegt in 2 Korinthe 4:18 tot ons die in Christus Jezus geloven:...

01 juni

“De Koning der koningen, en Heere der heeren, Die alleen onsterfelijk­heid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan;...

02 juni

“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren....

03 juni

“Jezus zeide tot Thomas: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen...

04 juni

In Romeinen 1:16 zegt het Woord, dat het Evangelie een kracht Gods is tot zaligheid, een iegelijk, die gelooft.Wie het Evangelie aangaande Jezus Christus Gods...

05 juni

“Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen (jagen in NBG), om den Heere te kennen”, sprak de profeet Hosea (Hosea 6:3a).Hij sprak hier tot Israël...

06 juni

In 1 Johannes 1:3-10 spreekt Gods Woord over onze wandel in gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.“En dit is de...