29 juni


Hoe wonderlijk is het, dat God eigenlijk alleen maar van Zijn kinderen vraagt om door GELOOF te leven. We kunnen immers allemaal geloven? Daarom kunnen we allen God behagen, zonder geloof is dat onmogelijk, zegt Hij in Zijn Woord (Hebreeën 11:6). Hem volkomen vertrouwen, Zijn woord voor waar houden, Zijn wonderlijk heerlijke beloften tot persoonlijk bezit maken!
Het geeft een onuitsprekelijke en diepe vrede in ons hart en vervult ons met intense blijdschap.
En toch, hoe moeilijk hebben we het dikwijls daarmee. Het is ook geen wonder. Leven door geloof, is hemels leven. In Christus Jezus onze Heer zijn we nieuwe mensen geworden, die het nieuwe leven behoren te leven. Dit nieuwe leven beleven, is geestelijk leven. Het is gericht op geestelijke dingen die men niet ziet. Het is je gelovig overgeven aan de leiding van Gods Geest Die in ons woont. Het gaat geheel tegen onze eigen natuur in. Van nature is onze ego altijd bezig zichzelf te handhaven.
Leven door geloof gaat ten koste van onze ego, want het is: “Gij dient de HERE Christus” (Kolossensen 3:24). Hem dienen als Heer betekent: “Niet mijn wil, doch Zijn wil doen. Niet IK leef, doch CHRISTUS leeft in mij” (Galaten 2:20).
Voor vele gelovigen bestaat het christelijke leven uit plechtige erediensten, genezing van ons ziek lichaam, kracht ontvangen om door dit leven te komen. Het is meer gevoelsleven dan geestelijk leven. GELOOFSleven is uitsluitend gericht op een Persoon.

Jezus Christus is het begin en het einde van ons geloof. Hem te kennen gaat ALLES te boven (Filippensen 3:8 NBG). Stil en gelovig leven in innige gemeenschap met onze Heiland en met God onze Vader. Ons gelovig buigen over Gods dierbaar Woord, opdat we zouden verstáán wat de wil des Heren is (Efeze 5:17).
Geloofsleven is Goddelijk leven in ons, het is jezelf verliezen in Christus de Heer.

Lezen: Kolossensen 3:16-17 en 23-24