26 mei

“Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde”, sprak de Heer Jezus tot de zijnen (Johannes 15:9)....

27 mei

“Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde”...

28 mei

“Blijft in deze Mijne liefde” (Johannes 15:9).De liefde van onze Heer en Heiland is dezelfde liefde waarmee God de Vader Zijn Zoon liefheeft. “Gelijkerwijs de...

29 mei

“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen” (1 Petrus 2:21)....

30 mei

Toen Johannes de Doper zijn taak als wegbereider van de Messias had volbracht, heeft hij gezegd: “Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij...

23 mei

In de vier evangeliën lezen we herhaalde malen, dat de Heer Jezus Zichzelf noemt: “De Zoon des mensen”. Hij is geworden uit een vrouw, geworden...

24 mei

Dat zulk een grote God, zulk een machtige Heer als Jezus Christus is, MENS is geworden! DE Zoon des mensen! Het is met ons verstand...

25 mei

Als wij gaan nadenken over wat Gods Woord ons leert aangaande onze Heer en Heiland, hoe wonderlijk en groot wordt Hij dan in onze ogen....

12 mei

God heeft Christus aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is (Éfeze 1:22-23). De Gemeente, Zijn lichaam wordt door...

13 mei

In Titus 2:13 spreekt Gods woord over de Heer Jezus als: “De grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus”. Hij is God van alle eeuwigheid,...

14 mei

Toen de Heer Jezus met de Zijnen in de opperzaal was, vlak vóór Zijn verheerlijking, heeft Hij de voeten van de Zijnen gewassen. Tot Simon...

15 mei

Toen de Heer Jezus geboren was in de stal van Bethlehem, zei de engel uit de hemel tot de herders: “Vreest niet, want, ziet, ik...

16 mei

“Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen...

17 mei

Toen Petrus tot de Heer Jezus zei: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”, antwoordde de Heer: “Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona!...

18 mei

“Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het”, sprak de Heer Jezus tot de zijnen, toen Hij hen de...

19 mei

Na de aanhef en groet begint Paulus zijn brief aan de Efeziërs met: “Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus” (Efeze...

20 mei

In 2 Korinthe 1:3 noemt Paulus door Gods Geest, onze Vader in Christus Jezus: “De Vader der barmhartigheden”. In Efeze 2:4 lezen we: “God, Die...

21 mei

Alle kinderen van God komen eens in de hemelse zaligheid. Dit is een onomstotelijke waarheid. De Heer Jezus heeft gezegd: “En Ik geef hun het...

22 mei

Onze God en Vader is de Vader der barmhartigheden, Hij is ook de God aller vertroosting (2 Korinthe 1:3). Hij is de God ALLER vertroosting....

10 mei

In de eerste brief van Paulus aan Timotheüs (1:1) noemt hij Christus Jezus: “Onze Hoop”. Wij zien meestal uit naar de hemelse heerlijkheid, naar de...

11 mei

Er is bijna geen mens, die niet het hoofdstuk uit de Bijbel over de liefde kent: 1 Korinthe 13. Het werd en wordt talloze malen aangehaald...

07 mei

In Gods woord wordt de Heer Jezus o.a. genoemd: “De Hoeksteen”. Zie, zo lezen we in 1 Petrus 2:6-7: “Ziet, Ik leg in Sion een...

08 mei

“En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige” (1 Johannes 2:1). Met “voorspraak” bedoelt Gods woord niet,...

09 mei

“Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde...

01 mei

De inhoud van het evangelie is: “Jezus Christus Gods Zoon, de Christus Dewelken is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid” (Romeinen 9:5). Als...

02 mei

“Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in...

03 mei

In het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën bezingt Gods Geest de grootheid en heerlijkheid van Christus Jezus, als Schepper en God. In...

04 mei

In 1 Korinthe 2:8 noemt Gods Geest de Heer Jezus: “De Heer der heerlijkheid”. In Johannes 17:5 zegt de Heer Jezus tot Zijn Vader: “En...

05 mei

“Ik ben de WARE Wijnstok”, zegt de Heer Jezus in Johannes 15:1. God heeft Zijn volk Israël ook met een wijnstok vergeleken. In Psalmen 80:9...

06 mei

Gods woord noemt de Heer Jezus Christus: “De Geliefde”. Éfeze 1:6: “Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde”. Mattheüs 3:17: “Deze is Mijn Zoon, mijn...