31 januari

Openbaring 22:21De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Christus heeft het laatste woordWe zijn bij het slot van de Bijbel...

30 januari

2 Timótheüs 3:15En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in...

29 januari

Genesis 3:9En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? Gods Woord voor de mensOp de eerste bladzijden van de Bijbel...

28 januari

Jesaja 44:6Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en...

27 januari

Lukas 4:4En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Gods Woord...

26 januari

Jeremía 23:29Is Mijn woord niet alzo, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat? Gods Woord als een hamerZoals er parallellen zijn tussen...

25 januari

Jeremía 23:29Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur? Gods Woord als een vuurHet Woord van God heeft dezelfde eigenschappen als vuur. Vuur geeft licht...

24 januari

Kolossenzen 4:6Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een ieder moet antwoorden. Gods Woord is ons...

23 januari

Hebreeën 4:12Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en...

22 januari

Lukas 8:11Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods. Het zaad is het Woord GodsVanaf vers 11 vinden we de verklaring van...

21 januari

1 Petrus 1:23Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Het zaad der...

20 januari

Openbaring 19:13En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods. Christus het Woord GodsWat...

19 januari

Filippenzen 2:16Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. Het...

18 januari

Johannes 17:17Uw woord is de waarheid. Het Woord der WaarheidOok vandaag is het weer duidelijk dat de leugen regeert. Dat uit zich op heel veel...

17 januari

Romeinen 1:16Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood,...

16 januari

Romeinen 10:14, 15a14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij...

15 januari

Johannes 17:17Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Gods Woord is de waarheidVooral de evangelist Johannes maakt veelvuldig gebruik van het woord...

14 januari

Éfeze 6:17En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Gods Woord als wapenrustingAls een mens tot geloof in...

13 januari

Éfeze 4:13Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate...

12 januari

Johannes 20:31Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn...

11 januari

Romeinen 15:4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften,...

10 januari

Lukas 24:27En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hijhun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. De eenheid...

09 januari

Vervolg van 8 januari “Bestudering van Gods Woord” Het is erg belangrijk om als Christen in afhankelijkheid van de Heilige Geest ons verstand te gebruiken...

08 januari

Handelingen 17:11En dezen waren edeler, dan die te Thessaloníca waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen...

07 januari

Handelingen 9:31De Gemeenten dan, door geheel Judéa, en Galiléa, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de...

06 januari

Handelingen 2:41Die dan zijn woord gaarne aannamen. Onderwerping aan Gods Woord Onderwerping aan God houdt onderwerping aan Gods Woord in. Leven onder het gezag van...

05 januari

Lukas 6:46 En wat noemt gij Mij, Heere, Heere, en doet niet hetgeen Ik zeg? Het gezag van Gods Woord Jezus “Heer” (kurios) noemen, betekent...

04 januari

Kolossenzen 1:25Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; De volheid...

03 januari

Hebreën 1:1God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door...

02 januari

2 Timótheüs 3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid...

01 januari

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord Het thema van de...