10 januari


Lukas 24:27
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij
hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

De eenheid van Gods Woord
Als we kijken naar de leer en het onderwijs van de Heere Jezus ten dage van Zijn omwandeling op aarde, dan zien we dat de inhoud van Zijn leer zwaar steunt op het Oude Testament.

Het bovenstaande vers is genomen uit het gesprek tussen de Heere Jezus en de Emmaüsgangers. Hij gaat de Emmaüsgangers vanuit het Oude Testament uitleggen wat over Hem geschreven staat. In het Oude testament wordt de beloofde Messias al in veel Schriftplaatsen heel gedetailleerd aangekondigd, zoals Deuteronomium 18:15; Psalm 132:11 e.a. De overtuiging van de Heere Jezus dat Hij gekomen was om de Schriften te vervullen, lag ten grondslag aan alles wat Hij leerde.

Ook de rest van het Nieuwe Testament steunt ten volle Jezus” opvatting van het Oude Testament. We vinden voortdurend aanhalingen en citaten. En zo doorloopt Jezus het héle Oude Testament(“al de Schriften”) en legt teksten uit over Hemzelf, dat wil zeggen Messiaanse teksten die hun vervulling vonden in Zijn persoon. De betekenis van deze Messiaanse teksten kon pas ten volle worden begrepen in het licht van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Het leven van de Heiland Zelf is de sleutel voor het begrijpen van de hele Bijbel.

Als ik niet de eenheid van Gods Woord erken (Oude en Nieuwe Testament), dan ontneem ik mijzelf de bron die ik nodig heb om God werkelijk te leren kennen.