31 oktober

“En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus” (Filippensen 4:7). Deze grote, heerlijke...

30 oktober

“Want dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw leven”, sprak Mozes tot het volk, toen hij hen al Gods wetten had...

21 oktober

In Exodus 15 lezen we hoe Mozes en de Israëlieten de HEERE een lied zongen voor Zijn wonderbare verlossing uit Egypte. Daarna liet Mozes het...

22 oktober

Het evangelie aangaande Jezus Christus, Gods Zoon, is niet naar de mens (Galaten 1:11).Iedere kerk of godsdienstige groepering heeft er zo een eigen mening over....

23 oktober

“Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.”, zegt Paulus in Galaten 1:11.Dit is...

24 oktober

“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (Johannes 14:6). Deze...

25 oktober

“De HEERE zal het voor mij voleinden”, zong David in Psalm 138:8. “Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat...

26 oktober

In Genesis 1:28 geeft God de eerste mens Adam de volgende opdracht: “Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar ….”. De...

27 oktober

“Ik zal al Mijn welbehagen doen” (Jesaja 46:10b). Het Woord spreekt dikwijls over het welbehagen van God. In Jesaja 53:10 lezen we: “En het welbehagen...

28 oktober

“En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is”, zegt...

29 oktober

Ons hart wordt vervuld met dank en aanbidding, als wij ons verdiepen in de onuitsprekelijke Goddelijke liefde van God de Vader en God de Zoon....

15 oktober

De Heer Jezus heeft gezegd tot Pilatus toen deze opmerkte: “Weet Gij niet, dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los...

16 oktober

“Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn” (Romeinen 11:32). Dit is genade, genade volkomen, zo onzegbaar...

17 oktober

“Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?” (Romeinen 11:35).Welk mens kan ooit iets aan God van waarde geven? Jezus Christus,...

18 oktober

“Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad” (Prediker 12:14).Ook in Romeinen 2:16 wordt...

19 oktober

“Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben” (Psalm 104:33). Deze psalm begint met de woorden:...

20 oktober

In Genesis 3 lezen we hoe door de ongehoorzaamheid van de mens de zonde en de dood hun intrede deden in deze wereld. “Dewijl gij...

14 oktober

Romeinen 5:12: “Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot...

10 oktober

“Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag” (2 Korinthe 4:16). Dat...

11 oktober

In Kolossenzen 3 spreekt Gods Geest tot de gelovigen over het nieuwe leven. Vers 1 zegt: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt...

12 oktober

De eerste woorden gesproken door de Heer Jezus, die Gods Geest heeft doen optekenen in het Woord, zijn: “Wat is het, dat gij Mij gezocht...

13 oktober

Genesis 18:14: “Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn?” Sara hoorde wat de Heer tot Abraham zei, namelijk dat zij een jaar later een...

04 oktober

“Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? Zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?, vraagt de psalmist in Psalm 94:9. God plantte het...

05 oktober

“God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere” (1 Korinthe 1:9).Als we over dit gedeelte...

06 oktober

Het bijzondere van onze “godsdienst” is, dat zij uitsluitend gericht is op één Persoon. “CHRISTUS is alles en in allen”, zegt het Woord in Kolossenzen...

07 oktober

“Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet” (Galaten 5:16). “Het vlees” kan zich op velerlei manieren uiten. In Galaten 5:19-21 noemt...

08 oktober

In Kolossenzen 2:16-23 spreekt Gods Geest over vrome werken van het vlees. Het was in die tijd voor joodse kinderen Gods erg moeilijk om de...

09 oktober

“Wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen”, zegt Gods Geest in Éfeze 2:3b. VAN NATURE, dat is door geboorte. Adam en...

01 oktober

Het is altijd weer groot en heerlijk te overdenken welk een centrale plaats Christus Jezus onze Heer inneemt.“En in gedaante gevonden als een mens, heeft...

02 oktober

“De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;...

03 oktober

Psalm 94:9: “Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? Zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?”, vraagt de psalmist als hij op de...