23 oktober


“Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.”, zegt Paulus in Galaten 1:11.
Dit is een waarheid, waarmee wij voortdurend geconfronteerd worden. Het evangelie is dan ook “AANGAANDE DE ZOON” (NBG) en daarom kan het niet naar de mens zijn. Het gaat in het evangelie altijd en uitsluitend om Jezus Christus, de Christus Gods. Het evangelie is de hoogste openbaring van Gods liefde en genade voor de mens. God heeft ALLES gedaan om de mens Zijn vrede en blijdschap te kunnen schenken. Hij heeft dat echter gedaan zoals Hij dat moest doen om het evangelie volmaakt te kunnen doen zijn, volmaakt gelijk Hij volmaakt is.
Hij Zèlf heeft, geheel buiten de mens om, in en door Jezus Christus het werk der verlossing volbracht. Buiten God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is er niemand in de hemel en op aarde, die ook maar één steentje heeft kunnen bijdragen tot dit grote werk.

Daarom is het evangelie uitsluitend aangaande de ZOON. Alleen in en door Hem kan God de mens Zijn liefde en genade schenken, uitsluitend in en door Hem kan een mens God behagen. Jezus Christus is de enige weg ten leven.
God vraagt geen vroomheid, geen godsdienst. Hij biedt ons een PERSOON aan. Deze Persoon, deze Christus, geloven met het hart! Alleen in Hem is de vergeving van al het kwaad, dat wij bedreven. In Christus Jezus geloven, maakte ons van verloren zondaars tot kinderen Gods. Het evangelie is niet naar de mens. Het behouden WORDEN niet, doch ook het behouden LEVEN niet. Behouden leven is door geloof leven, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen (Hebreeën 11:6). Door geloof het nieuwe leven leven, is niet naar de mens, want het gaat ten koste van onszelf. Wij willen graag onszelf handhaven.
Het wondere geheim van het evangelie aangaande de Zoon is: onszelf geheel verliezen in de Zoon, onze Heer en Heiland.
Lezen: Romeinen 1:1-6