23 maart

“De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven”, sprak...

24 maart

Het is voor een mens veel gewichtiger om in persoonlijke dienst van b.v. een hooggeplaatste of wereldberoemd persoon te zijn, dan bij een eenvoudige baas...

25 maart

Hoe komt het dat de mens in niets van wat de wereld hem biedt durende vrede en rust kan vinden? Temidden van een menigte mensen...

26 maart

Toen de engel des HEEREN Jozef in een droom de geboorte van de Heer Jezus aankondigde, verwees Hij naar de Schrift, waarin staat dat Zijn...

27 maart

Op alle autowegen in de gehele beschaafde wereld is precies aangegeven wat nodig is voor de rijdende mens om zo goed en zo snel mogelijk...

28 maart

In Psalm 5:13 zegt Gods Geest bij monde van David: “Want Gij, HEERE, zult den rechtvaardige zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen, als met...

14 maart

“Ik ben het Brood des Levens”, heeft de Heer Jezus gezegd (Joh.6:48). “Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven” (6:51)....

15 maart

De Heer Jezus is het Brood des Levens. “Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood...

16 maart

Als wij in de Bijbel lezen wie de Heer Jezus Christus eigenlijk is, wordt het steeds onbegrijpelijker voor ons, dat Hij Zich zo diep heeft...

17 maart

Toen de Heer Jezus voor de rechterstoel van Pilatus stond en hem sprak over de waarheid, antwoordde Pilatus: “Wat is waarheid?” (Joh.18:38). Het is de...

18 maart

Hoe wonderlijk groot is onze God en Vader in Zijn zorg voor Zijn kinderen. Wij die de Heer Jezus kennen als onze Verlosser en Zaligmaker,...

19 maart

Er wordt vaak gezegd: “Het Woord van God is IN de Bijbel”. Gedeelten uit de Bijbel, die men niet begrijpt of waarvan men meent dat...

20 maart

Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord: “Luistert naar Mij”. Jesaja 51:4: “Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het...

11 maart

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad”, zong de psalmist in Psalm 119:105. “Uw Woord”, dat is de...

12 maart

Het gebed is één van de eerste levensbehoeften van een gelovige. Het is ook de meest persoonlijke uiting van het geloofsleven. Als bij een kind...

13 maart

Dagelijks lezen we in de krant over de een of andere persoon die iets goeds gedaan heeft of die iets bijzonders gepresteerd heeft. Ook de...

03 maart

In het Oude Testament vinden we vele profetieën over het koningschap van de Messias van Israël. God heeft Hem echter ook door de profeten laten...

04 maart

Toen de Israëlieten de Heer Jezus niet als hun Messias wensten te erkennen en zij Hem uitwierpen, heeft God de komst van het Koninkrijk uitgesteld....

05 maart

Toen Johannes de Doper van zijn vader Zacharias de naam Johannes ontving, heeft Zacharias, vervuld zijnde met de Heilige Geest, Gode een lofzang gezongen. Hij...

06 maart

“Er is niemand, die God zoekt”, zegt het Woord in Romeinen 3:11 en in Psalm 14:1-2 lezen we hoe God neerziet vanuit de hemel op...

07 maart

In Spreuken 29:25b staat: “Maar die op den HEERE vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden”. In Psalm 91:1 lezen we: “Die in de...

08 maart

“Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn” (Johannes 8:36). Welk een heerlijkheid deze vrijheid te mogen ervaren! Hoe...

09 maart

Vele gelovigen en hun voorgangers passen de uitspraken uit de evangeliën geheel toe op deze tijd. Alleen Johannes heeft in zijn evangelie Christus gepredikt in...

10 maart

“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden” (Johannes 10:9). “DEZE...

01 maart

In deze tijd wordt veel gesproken en geschreven over de Heer Jezus. In allerlei zogenaamd christelijke groeperingen en in niet-christelijke kringen is Hij dikwijls het...

02 maart

Het gehele Oude Testament door heeft God de komst van de Messias laten verkondigen. De Messias die op de troon van David zou zitten en...

31 maart

Psalm 5:12: “Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; laat hen juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in u...

30 maart

God heeft in het Oude Testament talloze keren Zijn volk Israël beloofd dat eens de Messias zou komen om hen verlossing en vrede te geven....

29 maart

“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen” (Gal.5:1). Deze vermaning was...

22 maart

Toen de Heer Jezus de hof van Gethsémané verliet, kwamen Hem een legerafdeling en dienaars van de joden tegemoet om Hem gevangen te nemen. Op...

21 maart

“Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien” (Johannes 7:38). Zo sprak de Heer Jezus eens...