10 maart


“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden” (Johannes 10:9).
“DEZE is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! sprak God vanuit de hemel” (Markus 9:7).
“Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik” (Johannes 1:15), zei Johannes de Doper, toen hij de Heer Jezus zag wandelen.
“Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods” (Handelingen 7:56) zei Stéfanus vlak voor zijn sterven.
De psalmist vermaant in Psalm 2:12 “Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne …”, en in Jesaja 52:13 zegt God, sprekende over de komst van Zijn Gezalfde: “Zie, Mijn Knecht”.

Wij zouden nog vele gedeelten uit Gods Woord kunnen citeren, die ons wijzen op Jezus Christus. Hij is DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Johannes 14:6). Hij is ook de Deur. Alleen door Hem kunnen wij tot God komen. Hij is de enige Middelaar door Wiens tussenkomst wij een heilig God kunnen benaderen. Hij is ook de enige Middelaar door Wie God de mens genadig kan zijn.
“Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus” (1 Timotheüs 2:5). Hij is het trefpunt. Uitsluitend in en door Hem kunnen wij behouden worden van de toorn Gods en ingaan in Zijn eeuwig Koninkrijk. Hij heeft alles in orde gemaakt wat fout was tussen God en de mens. Hij is het Middelpunt van het gehele Woord van God, ja van het
gehele universum.
Ieder mens zal eens met Jezus Christus te maken krijgen. Wie in Hem gelooft, komt door Hem binnen in het Koninkrijk Gods, het Rijk van liefde en vrede. Alleen Hij is de Deur, Die ons de toegang geeft tot Gods Vaderhart.

Lezen: 2 Petrus 1:16-18