28 augustus

Jesaja 40:10Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is...

29 augustus

Hebreeën 2:11-12(11) Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders...

30 augustus

Matthéüs 5:14-16(14) Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. (15) Noch steekt men een kaars aan,...

31 augustus

1 Korinthe 9:24Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien...

24 augustus

Filippenzen 3:20Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus. Gisteren hebben we gelezen dat God...

25 augustus

Romeinen 8:23En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de...

26 augustus

Romeinen 8:15-17(15) Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming (aanstelling) tot zonen,...

27 augustus

Galaten 3:29En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.  Gisteren lazen we dat een kind (dienstknecht)...

21 augustus

1 Petrus 2:9Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die...

22 augustus

2 Korinthe 4:5Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil.  Zoals we gisteren...

23 augustus

Éfeze 2:4-6(4) Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, (5) Ook toen wij dood waren door de...

17 augustus

Genesis 2:22, 23(22) En de HEERE God bouwde de ribbe (zijde), die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot...

18 augustus

Éfeze 5:26, 27(26) Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; (27) Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou...

19 augustus

Hebreeën 2:17Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij...

20 augustus

Hebreeën 5:5Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik...

13 augustus

Gisteren hebben we het over Paulus gehad. We gaan nog even door met zijn leven onder de loep te nemen. Men vertrouwde Paulus in het...

14 augustus

Ik wil nu verder gaan met de speciale leer over Christus en de Gemeente, die altijd verborgen was geweest in het Oude Testament, maar door...

15 augustus

1 Korinthe 12:18Maar nu heeft God de leden gezet, een ieder van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.  Gelovigen vormen met elkaar één...

16 augustus

Éfeze 5:23Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams  Vandaag...

09 augustus

We hebben gisteren gelezen dat de profeten geprofeteerd hebben over de komst van de Messias. Petrus haalt deze Oudtestamentische Schriftplaatsen aan op de Pinksterdag om...

10 augustus

We lopen vandaag en morgen ook door het boek Handelingen, omdat dit boek als het ware de overgang beschrijft van een aards koninkrijk naar een...

11 augustus

Handelingen 13:40-41(40) Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten: (41) Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want...

12 augustus

Maar wie was nou die man, die Paulus? Deze komt plotseling op het toneel, terwijl hij niet bij de twaalf apostelen hoorde.  We horen voor...

05 augustus

Lukas 24:49En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht...

06 augustus

Johannes 21:15-17(15) Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij...

07 augustus

1 Korinthe 2:7-8(7) Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons,...

08 augustus

De oversten dezer wereld hebben niet begrepen dat in het Oude Testament de profeten geprofeteerd hebben van Christus en Zijn Gemeente. Lees 1 Petrus 1:10-12....

02 augustus

We hebben gisteren gelezen dat het woord “ecclesia” dus een volksvergadering is. In de Griekse dagen van toen ging het als volgt: Het volk werd...

03 augustus

Vandaag wil ik het met jullie over de tekst uit Matthéüs 16:18 hebben.  Matthéüs 16:18En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op...

04 augustus

Handelingen 1:8Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als...

01 augustus

Matthéüs 16:18En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen...