23 augustus


Éfeze 2:4-6
(4) Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, (5) Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), (6) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. 

We hebben gisteren gelezen dat de Gemeente een priesterlijk volk is, maar de Gemeente is ook een hemels volk! Je zult denken: “Maar we zijn nu als gelovigen toch gewoon nog op de aarde, totdat de Heer terugkomt?” Ja, lichamelijk zijn we hier nog wel, maar door geloof in de Heere Jezus zijn we nu al “hemelburgers” geworden. Door onze wedergeboorte zijn we net zoals de Heere Jezus Opgestaan in Nieuw leven en geplaatst in de hemel!

We zijn eigenlijk huisgenoten geworden van God en dat staat weer in Éfeze 2:19: “Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods…”. Bij onze wedergeboorte heeft God ons als het ware uit die vijandige wereld van satan getrokken, en daardoor “geplaatst” in het Koninkrijk van God, zodat wij nu al eeuwig Leven hebben ontvangen!

Kolossenzen 1:13: “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis (= satan), en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde …” Galaten 1:4: “Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader…”. Maar omdat het Koninkrijk in de hemel nog wacht op het verschijnen van Christus met de Gemeente op aarde en dus nog verborgen is, hebben wij nú al (!) een plaats in dat verborgen Koninkrijk bij Christus.

Kolossenzen 3:3
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 

Omdat de Koning van dat Koninkrijk nog verborgen is, zijn wij ook met Hem verborgen in God, zoals het hierboven staat! In zekere zin leven we dus nu nog wel in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld, onze toekomst ligt hier niet meer!