27 april

Onder het Oude Verbond was men verplicht om alle voorschriften, alle wetten en regels, in acht te nemen en uit te voeren, die in het...

28 april

Als leden van het Nieuwe Verbond, zijn wij door de Heere Jezus Christus in de vrijheid geplaatst. Het Oude Verbond daarentegen was een gevangenis. Men...

29 april

Galaten 5:25 Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen. Als wij dus kinderen Gods zijn, dan is het...

30 april

De inhoud van het Nieuwe Verbond bestaat maar uit één regel of gebod. Dat is niet moeilijk. Wij hebben al kunnen zien dat de regels,...

23 april

In de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën wordt ons de Heere Jezus voorgesteld als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond en als...

24 april

De positie van de Heere Jezus is dus die van de Hogepriester en Middelaar van het Nieuwe Verbond. Hij zit in de hemel op de...

25 april

De priesters uit de oudtestamentische tijd moesten voor de verzoening van de zonden van het volk offers brengen. In Hebreeën 8:5 wordt duidelijk dat de...

26 april

Was het Nieuwe Verbond eigenlijk in het Oude Testament aangekondigd? Het antwoord is “jawel”, want in Hebreeën 8 vinden wij een verwijzing naar Jeremia 31....

19 april

Rechtvaardigheid is niet uit de wet, maar uit het geloof! Dat is het thema uit Galaten hoofdstuk 3.Ook hier gaat het weer om het oude...

20 april

Als het zo is dat men door de wet niet gerechtvaardigd kon worden, wat was dan het nut van de wet? Galaten 3 geeft daar...

21 april

Wij hebben al kunnen vaststellen dat het leven onder de wet helemaal niet nodig was. Van begin af aan heeft God bovendien iedereen en ieder...

22 april

Israël, beter gezegd het Joodse volk, is een voorbeeld voor het leven onder het Oude Verbond. Zij, de Joden, leven ook vandaag onder de wet...

17 april

Leven onder het Nieuwe Verbond, leven uit genade, dat is hetzelfde als wandelen in het Licht. Éfeze 5 zegt daarover vanaf vers 1: 1. “Zijt...

18 april

In de brief aan de Hebreeën hebben wij al kunnen lezen dat de Heere Jezus de borg is voor een beter Verbond dan het oude...

15 april

Als wij nu door geloof en wedergeboorte deel hebben gekregen aan het Nieuwe Verbond, hoe kunnen we dan de Heere dienen? Het antwoord vinden wij...

16 april

Wat een voorrecht een kind van onze Heere Jezus te zijn en Hem te kunnen dienen! De duivel, de tegenstander, vindt dat verschrikkelijk. Die wil...

11 april

Het Nieuwe Verbond is de vervulling van het Oude Verbond en daarmee is het Oude Verbond voorbij. Zolang dus het Oude Verbond er nog was,...

12 april

Dat het Oude Verbond verbroken zou worden en in plaats daarvan een Nieuw zou komen, was onder andere aangekondigd in Ezechiël 16. Ezechiël 16:59-60, 62(59)...

13 april

We lezen vandaag 2 Korinthe 3:6-17. 2 Korinthe 3:14Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het...

14 april

Wij lezen in: Romeinen 10:4Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft. Dus weer een bevestiging dat de wet beëindigd is....

08 april

In Psalm 89 vinden we een belofte die aan David gegeven werd. Die is ook vermeld in 2 Samuël 7. 2 Samuël 7:11-13(11) Ook geeft...

09 april

Onze Bijbel is dus grof onderverdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament. Wanneer we spreken over “testament”, dan is dat in de praktijk volstrekt...

10 april

We kunnen concluderen dat de Schrift, vanaf Exodus tot het boek Maleachi, in wezen over de heerschappij van de wet gaat. Daartegenover hebben wij het...

03 april

Wat is eigenlijk een verbond?Een overeenkomst, een verbintenis, een belofte, toch? Het gaat om een overeenkomst, waarbij tenminste twee partijen betrokken zijn en dat voorwaardelijk...

04 april

De meeste verbonden die wij in de Bijbel vinden, zijn verbonden tussen God en de mensen. Meestal gaat zo’n verbond van God uit, anders gezegd,...

05 april

In het boek Genesis vinden wij beloften die God bijvoorbeeld aan Abraham, Izak en Jakob gedaan heeft en die: onvoorwaardelijk waren en pas in het...

06 april

Het is heel belangrijk om de twee voornaamste verbonden die God gesloten heeft, namelijk het Oude en het Nieuwe Verbond, uit elkaar te houden, want...

07 april

Het oude verbond der wet is beëindigd, ja het is zelfs vernietigd, zegt de Bijbel. Door beide partijen. Israël was de wet gegeven. De wet...

01 april

Als we de Bijbel, Gods Woord, willen leren begrijpen, zou je bijvoorbeeld bij Genesis 1:1 kunnen beginnen en bij Openbaring 22:21 kunnen eindigen. Dan kom...

02 april

Er zijn dus twee verbonden. Zoals zo veel dingen in de Bijbel dubbel voorkomen. Wij kennen een oude en een nieuwe schepping. God neemt de...