12 april


Dat het Oude Verbond verbroken zou worden en in plaats daarvan een Nieuw zou komen, was onder andere aangekondigd in Ezechiël 16.

Ezechiël 16:59-60, 62
(59) Want alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal u ook doen, gelijk als gij gedaan hebt, die den eed veracht hebt, brekende het verbond. (60) Evenwel zal Ik gedachtig wezen aan Mijn verbond met u, in de dagen uwer jonkheid, en Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten.
(62) Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de Heere ben;

Als je het hele hoofdstuk leest, zie je dat Israël ontrouw was tegenover de Heere en daarmee het Oude Verbond verbrak. Dus verbreekt de Heere het ook: “Ik zal u ook doen, zoals gij gedaan hebt!” En de Heer kondigt een Nieuw Verbond aan en zegt:

Ezechiël 16:63
Opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE.

Zie, inmiddels weten wij dat het Nieuwe Verbond (en de verzoening die daarbij hoort) door de dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus tot stand gekomen is!