23 april


In de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën wordt ons de Heere Jezus voorgesteld als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond en als de Middelaar van het Nieuwe Verbond. Hebreeën 8:1 zegt zelf dat het de hoofdsom is van wat wij spreken.

Hebreeën 8:1
De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen.

Het belangrijkste in ons geloofsleven is dus te aanvaarden dat Jezus Christus onze Heere is, Die in Zijn opstanding is gesteld tot Erfgenaam van God en daarmee tot Koning en Hogepriester. Als Koning zit Hij op de troon, in de hemel; als Hogepriester zorgt Hij voor de Zijnen, voor Zijn volk, de Gemeente. Dus Hij zorgt ook voor jou en voor mij.

Als Hogepriester van het Nieuwe Verbond is de Heere Jezus de Middelaar tussen God en de mensen. Zonder Hem kan niemand tot God komen. Als men niet wil geloven en vertrouwen in de Heere Jezus Christus, dan komt men nooit tot God, dan krijgt men nooit deel aan het Nieuwe Verbond.

Maar dat weten wij inmiddels: Nieuw leven, eeuwig leven is alleen onder het Nieuwe Verbond mogelijk en niet onder het Oude Verbond.