30 augustus

1 Samuël 22:1-4 vertelt ons, hoe David op zijn vlucht voor koning Saul in de spelonk van Adullam terechtkwam. Hij was reeds tot koning gezalfd,...

31 augustus

Jesaja 53:10 zegt van de Heer Jezus: “En het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan”. Hiervan zongen de engelen in de velden...

20 augustus

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen” (Johannes 17:4). Dit was het...

21 augustus

God woonde temidden van Zijn verloste volk in het Heilige der heiligen, dat van het Heilige gescheiden was door een voorhangsel (Exodus 26:31-33). De weg...

22 augustus

Het is belangrijk voor ons, Gods kinderen, dat wij steeds weer herinnerd worden aan Gods grote liefde en genade, die Hij uitgestort heeft over ons...

23 augustus

Het is zulk een grote genade van God, dat Hij Zijn kinderen van Zijn Geest in het hart heeft gegeven (1 Johannes 4:13). De Heer...

24 augustus

In 2 Korinthe 1:21-22 zegt Gods Woord tot de gelovigen: “Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;...

25 augustus

Kort voordat de Heer Jezus naar het kruis van Golgotha ging, sprak Hij de volgende woorden: “Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God...

26 augustus

De Heer Jezus heeft gezegd: “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien” (Johannes 3:3) en in vers 5 zegt...

27 augustus

In Christus zijn wij KINDEREN van God geworden. “Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden...

28 augustus

Psalm 22 is een Messiaanse psalm. Gods Geest laat ons daarin iets zien van het lijden van Jezus Christus onze Zaligmaker. “Mijn God, Mijn God,...

29 augustus

“Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, HIJ heeft Hem krank gemaakt” (Jesaja 53:10).“Deze is Mijn Zoon, mijn GELIEFDE, in Dewelken Ik Mijn welbehagen...

16 augustus

“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, ….. Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en...

17 augustus

“De HEERE is mijn Herder; mij zal niets ontbreken” (Psalm 23:1) Een herder in het Oosten liep vooraan, de schapen volgden hem. Overdag leidde hij...

18 augustus

In Handelingen 20:35 wijst de apostel Paulus ons op hetgeen de Heer Jezus gezegd heeft, met de woorden: “Het is zaliger te geven, dan te...

19 augustus

“Het is zaliger te geven, dan te ontvangen”, zei Paulus tot de gelovigen van wie hij afscheid nam (Handelingen 20:35). Hij zei dit met het...

11 augustus

God heeft het volk Israël met sterke hand uit de slavernij van Egypte verlost. Deze wonderbare verlossing was echter niet het uiteindelijke doel van God...

12 augustus

God heeft Israël verlost uit de Egyptische slavernij en het tot Zijn eigen volk gemaakt. Hij had Zijn volk lief (Deuteronomium 7:6-8). Hij wilde graag...

13 augustus

In Christus Jezus zijn wij het eigendom van God geworden. Hij heeft ons voor Zich verworven tot prijs Zijner heerlijkheid (Éfeze 1:14). In Christus heeft...

14 augustus

Jezus Christus als Hogepriester is heilig, zonder schuld of smet, afgescheiden van zondaren, hoger dan de hemelen, zegt Hebreeën 7:26. Hij is Priester in eeuwigheid...

15 augustus

Gods Woord zegt van Christus onze Hogepriester: “Die …. hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd...

03 augustus

“Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn...

04 augustus

In Mattheüs 14:22-33 lezen we hoe de Heer Jezus alleen was op de berg om te bidden, terwijl zijn discipelen die nacht in het schip...

05 augustus

Paulus heeft van de Heer het apostelschap ontvangen om geloofsgehoorzaamheid te bewerken onder al de heidenen voor het evangelie van God aangaande Zijn Zoon (Romeinen...

06 augustus

Geloof en gehoorzaamheid zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. In Hebreeën 11:8 lezen we: “Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te...

07 augustus

Gods Woord zegt tot ons die geloven in 1 Petrus 2:9: “Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen...

08 augustus

Israël is verlost uit Egypte door het bloed van het paaslam. “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan”, sprak de Heer tot hen...

09 augustus

God verloste Israël uit Egypte door het bloed van het paaslam en Zijn wolkkolom leidde hen naar de Rode Zee (Exodus 13:17-18.21). Het volk was...

10 augustus

God heeft op machtige wijze Israël verlost uit de slavernij van Egypte. Hij heeft hen met een sterke hand uit Egypte geleid, zegt Exodus 13...

01 augustus

“… Naar de rijkdom Zijner genade, met welke Hij (God) overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid (verstand)” (Éfeze 1:7b en 8)....

02 augustus

” Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen” (Titus 2:11).Dit is de genade Gods voor deze wereld. God biedt elk mens verlossing...