17 augustus


“De HEERE is mijn Herder; mij zal niets ontbreken” (Psalm 23:1) Een herder in het Oosten liep vooraan, de schapen volgden hem. Overdag leidde hij zijn schapen, soms door donkere dalen en over gevaarlijk gesteente, naar groene weiden en “rustige wateren”, zoals bronnen en beekjes. ’s Nachts waakte hij over zijn kudde. Hij zorgde voor hen en beschermde hen tegen slangen en wild gedierte. In Jesaja 40:11 lezen we van de God van Israël: “Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden”, en in Ezechiël 34:16: “Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel”. In Johannes 10:11 zegt de Heer Jezus tot de joden: “Ik ben de goede Herder. De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen”. Hij is de Herder Israëls (Psalm 80:2), maar Israël heeft Hem tot nu toe niet als zodanig aanvaard. In 1 Petrus 2:25 noemt het Woord onze Heiland: “De Herder en Opziener onzer zielen”.
Hij gaat ons in dit leven voor, wij mogen Hem volgen. Hij is onze Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebreeën 12:2). Hij troost ons als wij verdrietig zijn, Hij helpt ons als de weg moeilijk is. Hij bewaart ons, Hij bidt voor ons (Romeinen 8:34). Hij heeft ons lief met een eeuwige liefde en wil graag dat wij in Zijn liefde blijven (Johannes 15:9). Hij is onze Metgezel, ja, Hij wil ons léven zijn. “De Heer is mijn herder; mij zal NIETS ontbreken”. Hij is onze trouwe Herder, geeft ons ALLES wat nodig en goed voor ons is. ALLE dingen werken immers mede ten goede voor ons, die God liefhebben? (Romeinen 8:28). Moeite, verdriet, blijdschap en vreugde, al wat het leven met zich meebrengt, wordt geheiligd door Zijn persoon. “Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want GIJ ZIJT MET MIJ; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij” (Psalm 23:4). Dit zingt de psalmist: “Gij zijt met mij”.
Hoe wonderbaar heerlijk met Hem door het leven te gaan! In en door Hem te mogen leven!

Lezen: Psalm 23