24 november

24 november Gods Woord spreekt dikwijls over verborgen dingen en verborgen leven. Deuteronomium 29:29 zegt: "De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar...

25 november

25 november "Ik ben de man, die ellende gezien heeft door de roede Zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, en...

26 november

26 november "Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de...

27 november

27 november "Aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus", schrijft Petrus in...

28 november

28 november "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden...

29 november

29 november "Maar Christus is alles en in allen" (Kolossensen 3:11b). In Kolossensen 3 spreekt Gods Geest over het nieuwe leven. Dit nieuwe leven, dat...

30 november

30 november "Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte...

20 november

20 november De natuurlijke mens heeft geen belangstelling voor het wezen van Gods liefde, omdat deze liefde is gegrond op gerechtigheid. Zodra de mens zijn...

21 november

21 november In Jesaja 53:7 lezen we: "Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam...

22 november

22 november Psalm 31:15-16a: "Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand…". Welk een...

23 november

23 november "Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen...

14 november

In Leviticus 1:1 lezen we, dat de Heer Mozes roept en tot hem spreekt vanuit de tent der samenkomst. Hij geeft Mozes nauwkeurig voorschriften over...

15 november

In het boek Exodus vinden we de verlossing van Israël door het bloed van het paaslam. In Leviticus geeft God aan Israël de dienst der...

16 november

Het brandoffer was dus een geheel vrijwillig offer. Het spreekt uitsluitend van Christus. God begint altijd met Christus. Volgens Leviticus 1:3 moest het offerdier volkomen...

17 november

17 november Hebreeën 10:10: "In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied ". Het is krachtens de...

18 november

18 november Het is voor ons niet mogelijk om onder woorden te brengen, de onmetelijke en onnaspeurlijke liefde van God. Hij Zelf is de Liefde....

19 november

19 november "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot...

06 november

“Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig...

07 november

“Hij is uw Lof, en Hij is uw God. Die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben”, sprak...

08 november

“Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij...

09 november

“Want de HEERE, onze God, is heilig” (Psalm 99:9). “De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid” (Psalm 11:4). “Wie zal klimmen op den berg...

10 november

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs...

11 november

Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is. (1 Korinthe 1:27-28).Hoe wonderbaar is onze God. De wereld verstaat het niet....

12 november

“Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.” (Psalm 63:9). Hoe kostelijk is de verborgen omgang met onze God en Vader in onze Heiland...

13 november

Als wij het boek Leviticus bestuderen, valt het direct op, met welk een grote nauwkeurigheid God Zijn voorschriften aangaande de verschillende offeranden heeft gegeven. Hij...

04 november

Als ons hart naar Christus, onze Heiland, uitgaat, willen wij zo graag Hem welgevallig zijn. Hoe heerlijk rustig is het dan voor ons, te weten,...

05 november

De Heer Jezus heeft gezegd: “Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven” (Johannes 3:36). Dit eeuwige leven is NIEUW leven in ons....

01 november

“Deze hun weg is een dwaasheid van hen; nochtans hebben hunne nakomelingen een welbehagen in hunne woorden. Sela. Men zet hen als schapen in het...

02 november

“Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal”. “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel...

03 november

“Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke...