02 november


“Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal”. “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5:23-24).
Hij, Die ons hiertoe geroepen heeft, is getrouw, Hij zal het ook doen.
Welk een heerlijke troost is dat voor ons, die graag Zijn weg willen gaan. Wij kunnen onszelf niet heiligen. De God des vredes zal het doen. Heiligen betekent, dat God ons voor Zich apart zet. We behoren bij Hem. In Christus zijn wij voor Hem heilig en onberispelijk en dit is nu en voor eeuwig (Éfeze 1:1-4). Het aangehaalde gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5 slaat echter niet op onze positie in Christus, doch op ons behouden LEVEN in deze wereld. Het Woord geeft ons vanaf vers 12 allerlei vermaningen, die als wegwijzers voor ons geloofsleven bedoeld zijn.
Als wij, geleid door Gods Geest, leven door geloof, worden wij door God geheiligd. Onze geest, ziel en lichaam zal Hij onberispelijk bewaren bij de komst van onze Heere Jezus Christus.
“Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus” zegt Filippenzen 1:6.
Hij, Die ons roept, is getrouw. God heeft ons met de Heilige Geest verzegeld tegen de dag der verlossing (Éfeze 4:30).
Deze Geest wil ons met kracht sterken in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in ons hart wone (Éfeze 3:16-17). Als wij in geloof ons geheel aan Hem toevertrouwen en als slaven van Christus Gods wil van harte willen doen (Éfeze 6:6), zal God, Die getrouw is, Zijn werk in ons volbrengen.
Dan zullen wij vervuld worden van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en prijs van God (Filippenzen 1:11).
DOOR JEZUS CHRISTUS. Alleen in en door Hem volbrengt God Zijn wil in ons.
Lezen: 1 Thessalonicenzen 5:16-24