23 november


23 november

"Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd
lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn
heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen
Zichzelven kan onderwerpen" (Filippensen 3:20-21).
Onze Heer Jezus Christus heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden,
om ons te trekken UIT de tegenwoordige boze wereld, naar de wil
van onze God en Vader (Galaten 1:4). Wij behoren nu bij Hem.
In Christus Jezus opgewekt zijnde, hebben wij een plaats in de
HEMELEN (Efeze 2:6).
Nu reeds, nog op aarde zijnde, mogen wij vanuit deze heerlijke
positie leven. Hem verwachtende, Die ons vernederd lichaam
veranderen zal.

Ook Romeinen 8:23 spreekt over deze verwachting: "En niet alleen
dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij
ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de
aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams".
Als Hij komt, zal ons vergankelijk lichaam onvergankelijkheid
aandoen, ons sterfelijk lichaam onsterfelijkheid.
Zij, die reeds ontslapen zijn, zullen dan eerst opstaan en zij, die nog
leven, in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden (1 Korinthe
15:50-53).
Ons vernederd lichaam zal veranderd worden, zodat het aan Zijn
verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Johannes zegt tot ons:
"Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet
geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij WETEN, dat als Hij zal
geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem
zien, gelijk Hij is" (1 Johannes 3:2).
In ons sterfelijk lichaam zouden we onze Heiland in Zijn heerlijkheid
niet kunnen aanschouwen. Wanneer ons vernederd lichaam echter
veranderd zal zijn en aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig,
zullen wij Hem zien gelijk Hij is.
Welk een zaligheid, welk een onzegbare vreugde zal het zijn onze
dierbare Heer te zien van aangezicht tot aangezicht. Hem onze lof en
aanbidding in volkomenheid te kunnen toebrengen!
Christus Jezus, de Eerstgeborene uit de doden, onze opgestane Heer,
zit nu aan Gods rechterhand. Naar Hem zien wij vol verwachting uit.
Lezen: 1 Korinthe 15:50-57