26 november


26 november

"Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den
wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden
geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren
zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; zo zal ik nochtans
in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den
God mijns heils. De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn
voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn
hoogten", zong de profeet Habakuk in Habakuk 3:17-19.
Dat is taal des geloofs.
In Habakuk 2:4 zegt de profeet: "Maar de rechtvaardige zal door zijn
geloof leven".
De Heere God wees Habakuk op DE Rechtvaardige, op Jezus
Christus.
Christus, Die volkomen door geloof geleefd heeft. Op Hem zijn de
aangehaalde woorden uit het lied van Habakuk in volmaaktheid van
toepassing. In Christus zijn wij geheiligd en gerechtvaardigd. Wij
zijn in Hem rechtvaardigen. Ook voor ons geldt: "De rechtvaardige
zal uit het geloof leven" (Hebreeën 10:38).
Het is Gods wil ten
aanzien van ons. Door Gods Geest geleid, leven door geloof. Geloof
in Gods liefde, Zijn trouw, Zijn dierbaar Woord.
Zo zullen ook wij, hoe moeilijk de omstandigheden mogen zijn,
kunnen zingen: nochtans ….
"Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal
mij verheugen in den God mijns heils" (Habakkuk 3:18).
"Wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht", zegt
Gods Geest in Efeze 6:10.
"Als ik zwak ben, ben ik machtig", zegt Paulus in 2 Korinthe 12:10.
Hoe heerlijk is het zo in geloof volkomen te leunen op onze hemelse
Vader, Die Zijn kind zo onuitsprekelijk liefheeft.
Hoe zalig ons te mogen verblijden in de liefde van onze Heiland en
Heer, Die onze Leidsman is door dit aardse leven.
Zo, levend door geloof, zullen "onze voeten zijn als die der hinden".
Lezen: Habakuk 3:17-19