04 november


Als ons hart naar Christus, onze Heiland, uitgaat, willen wij zo graag Hem welgevallig zijn. Hoe heerlijk rustig is het dan voor ons, te weten, dat Gods Geest in ons woont en in ons het nieuwe leven tot openbaring wil brengen.
Wij behoeven ons niet in te spannen voor bijzondere “geestelijke” uitingen, doch mogen ons in stilheid en vertrouwen volkomen overgeven aan God, onze Vader en aan Christus Jezus, onze Heer en Meester. Gods Geest werkt dan in ons, zoals HIJ dat wil. Hij wijst ons de weg, die is tot eer van Gods Naam. Hij werkt in ons de negenvoudige vrucht, zoals Galaten 5:22 ons leert.
Misschien heeft Hij een bijzondere taak voor ons of wellicht laat Hij ons in alle eenvoudigheid het werk doen als huisvrouw, huisvader, kantoorbediende, student, of wat al niet. Het doet immers niet ter zake welk werk de HEER ons te doen heeft gegeven. Wij behoeven slechts Gods wil van harte te doen en bereidwillig dienstbaar te zijn aan de HEER en niet aan mensen (Éfeze 6:7).
Gods Geest wil elk kind van God stap voor stap door het leven leiden. Hij wil ons leren Christus als HEER te dienen, en ALLES van harte te doen voor HEM (Kolossenzen 3:23-24), ook ons gewone, dagelijkse werk.
Als we zo door Gods Geest leven, door geloof, zijn wij altijd gereed voor gebruik door de Meester, op Zijn tijd en op Zijn wijze. Het is zo eenvoudig. Velen willen in tongen spreken, de gave van genezing openbaren, grote campagnes voor de Heer op touw zetten. Het zijn dingen, die wij zelf eigenlijk zo graag willen. Leven door geloof is echter: “Je gelovig buigen voor Gods Woord”. Dat Woord leert ons, dat Gods Geest in ons woont en werkt zoals HIJ dat wil. Het is gelovig de weg van de Heer gaan en Hem de kans geven ZIJN wil in ons te volbrengen.
Lezen: Kolossenzen 3:22-24