17 november


17 november

Hebreeën 10:10: "In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande
des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied ".
Het is krachtens de wil van God, Die Jezus Christus heeft volbracht
in volkomen gehoorzaamheid aan Hem.
In Christus geheiligd, wil
zeggen, dat wij afgezonderd zijn voor Hem.
Verlost uit de macht van zonde en dood en satan, getrokken uit deze
boze wereld, zijn wij gevoegd bij Christus. Wij zijn Zijn eigendom
geworden, gekocht met Zijn dierbaar bloed (1 Korinthe 6:20, 1 Petrus
1:18-19).
In Christus geheiligd, behoren wij tot het huisgezin van God, Die nu
onze Vader is.
Het is een positie die wij voor eeuwig bezitten in Christus Jezus onze
Heer. Dit is onafhankelijk van onze openbaring als kinderen Gods.
Gods Woord vermaant ons echter om ook te wandelen
overeenkomstig deze hoge positie, want dit is tot Gods eer. In
Christus afgezonderd, geheiligd tot het kindschap Gods, zijn wij
vreemdelingen op deze aarde geworden. Wij zijn burgers van een rijk
in de hemelen, zegt Filippensen 3:20 en Efeze zegt dat wij vroeger,
dat is, vóórdat wij door geloof in Jezus Christus kinderen Gods
werden, wandelden overeenkomstig de loop dezer wereld en naar
onze eigen begeerten en gedachten.
Wij zijn echter met Christus
levend gemaakt en ontvingen in Hem een plaats in de hemel (Efeze
2:5-6).
Wij zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus en in Hem
wedergeboren door het levende en blijvende Woord van God
(1 Petrus 1:23). Wij ontvingen het NIEUWE leven, opdat wij dit door
geloof zouden leven. God schonk ons daartoe Zijn Geest en Zijn
Woord en Hij wil door Zijn Geest en Zijn Woord dit geloofsleven in
ons tot openbaring brengen als wij ons aan Hem toevertrouwen.
Lezen: Hebreeën 10:8-14