21 november


21 november

In Jesaja 53:7 lezen we: "Als dezelve geëist werd, toen werd Hij
verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij
ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht
zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open".
Hoe wonderbaar en groot is het geloofsleven van onze Heer en
Heiland. Hij, het onberispelijk en vlekkeloos Lam Gods, boog Zich
in volle overgave onder Gods heilige en rechtvaardige toorn.
Wij kunnen niet peilen welk een lijden en vernedering dit voor Hem
meegebracht heeft. "Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft
Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden
rechtvaardigheid Gods in Hem." (2 Korinthe 5:21).
"Om ONZE ongerechtigheden is Hij verbrijzeld" (Jesaja 53:5).
Gods
gerechtigheid moest de zonde straffen en Jezus Christus, de
Rechtvaardige, nam de gehele last van zonde en ongerechtigheid op
Zich. Hij droeg het oordeel Gods over de zonde in zijn volle omvang.
Het werd Zijn hoogste verheerlijking, want zo zegt het Woord:
"Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd" (Filippensen 2:9).
"De HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen"
(Jesaja 53:6). De Heer Jezus was echter volkomen eenswillend met
Zijn God. Hij droeg het rechtvaardig oordeel als een lam, dat ter
slachting geleid wordt.
Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruises.
Op Hem, Gods Geliefde, Wiens leven één grote openbaring was van
gerechtigheid, geloof en liefde. Net zo min als wij de diepte van Zijn
lijden en vernedering kunnen begrijpen, kunnen wij Zijn grootheid en
Zijn verhevenheid verstaan.
Hij is onder alle dingen de EERSTE geworden (Kolossensen 1:18).
Welk een Heiland is Hij en welk een prijs moest worden betaald om
ons, eens verloren zondaars, te maken tot kinderen Gods. Om ons
Gods gerechtigheid te kunnen schenken in Christus Jezus onze Heer!
Lezen: Jesaja 53