18 augustus


Éfeze 5:26, 27
(26) Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; (27) Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

De Heer omringt Zijn Gemeente met alle liefde en zorg. Er staat dat Hij haar reinigt, niet door water, maar door Zijn Woord. Water is een beeld van het Woord van God, dan spreken we over “levend Water”. Lees maar eens Johannes 4, het gesprek tussen de Heer en de Samaritaanse vrouw. 

Als gelovigen leven wij nog in deze wereld, waar we nog steeds “vieze voeten” (= zonden) krijgen en allerlei “vlekken en rimpels” (= tekortkomingen) hebben. Als wij Zijn Woord tot ons nemen, heeft dat dus een reinigende werking. Het Woord voedt ons nieuwe Leven, wat wij van de Heer ontvangen hebben toen wij tot geloof kwamen. Door ons nieuwe leven te voeden, wordt ons oude leven vernietigd. Misschien een vreemd soort van reiniging, maar zo verdwijnen er “vlekken en rimpels”. Doordat wij gereinigd worden door Zijn Woord, worden wij ook geheiligd. Geheiligd? Wat wordt daar nu mee bedoeld? Dat wil zeggen dat een gelovige toegewijd wordt aan God, (apart van alle (ongelovige) mensen) om God te dienen. Daarom is het nodig dat de Heer onze “voeten” wast, want zonder schone “voeten” is het onmogelijk om tot God te naderen. God kan immers geen gemeenschap met zonden hebben. Door de voetwassing houdt de Heer ons rein. In Johannes 13 “demonstreert” de Heer aan de discipelen, nog voor Zijn sterven, hoe Hij – na Zijn Hemelvaart – voor ons zou zorgen, zodat wij met een rein geweten Hem zouden kunnen dienen. Lees dit hoofdstuk maar eens door. 

Johannes 13:5
Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. 

Petrus was geschrokken door deze handeling van de Heer en zei: “Dan moet U me maar helemaal wassen!” Maar wij zij al éénmaal gewassen, namelijk bij onze wedergeboorte. Dat is dus niet nodig.