20 augustus


Hebreeën 5:5
Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd (= tot Zoon gesteld). 

Gisteren hebben we gelezen dat Christus onze Hogepriester is. Vandaag gaan we daar nog even mee door. Het is best een heel uitgebreid onderwerp, waar nog veel meer over valt te vertellen. Wat wel erg belangrijk is, is dat de Heer nog geen Hogepriester was toen Hij aan het kruis stierf! Het was namelijk niet de bedoeling dat de Hogepriester zou sterven, dat hebben we gisteren al gelezen in Hebreeën 7:23. De Heer is namelijk bij Zijn opstanding als Hogepriester aangesteld voor de broederen (de gelovigen), zo staat het in Hebreeën 2:10-17 (dus niet voor de ongelovigen). Hij werd door Zijn opstanding de Eersteling van een nieuwe schepping of zoals je het ook kunt zeggen, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond!

Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…”. Lees je dat, dat heeft Hij voor de hele wereld éénmaal (gelovigen en ongelovigen) gedaan, en dan is de keuze aan de mens, geloof je in Hem of niet… Behoud heeft te maken met de kruisdood van de Heer. Ofwel, de eenmalige reiniging bij wedergeboorte, zoals de Heer aan Petrus uitlegde. “Vieze voeten” hebben niets te maken met de kruisdood van Jezus. Vieze voeten hebben te maken met de Hogepriester. Ze hebben te maken met ons geweten, dat zegt: “Nou, dat was niet zo fijn wat je daar deed.” Wij kunnen God niet dienen met “vieze voeten”. Ons geweten moet gereinigd worden van dode werken (zoals “vieze voeten” eigenlijk in de Bijbel heten), zodat wij frank en vrij Hem kunnen dienen.

Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het bloed (= leven!) van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Lees ook nog maar eens Hebreeën 10:21-22. Nu is er nog een andere term die we kunnen gebruiken voor “Hogepriester”, namelijk Middelaar. Wat wil dat zeggen? Dat de Heer als het ware bemiddelt tussen God en de gelovigen, als Hogepriester!