22 augustus


2 Korinthe 4:5
Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil. 

Zoals we gisteren gelezen hebben, heeft de Gemeente als priesterlijk volk een grote verantwoordelijkheid! We zijn in “dienst” van de Hogepriester. En als priester zouden we trouw zijn aan Hem! Lees maar in 1 Korinthe 4:1-2: “Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods”. En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde.

En in 1 Petrus 4:10-11: “… alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent…”. Van ons als gelovigen vraagt de Heer dat we, als mensen ons ernaar vragen, spreken (getuigen) over Hem en het Werk dat Hij nu doet in (aan) de Gemeente!

1 Petrus 3:15
Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder, die u rekenschap afeist van de hoop (= geloof), die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

We schamen ons niet om te spreken van de Heere Jezus, want waar ons hart vol van is …

Romeinen 1:16
Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Daarom zijn we als gelovigen verantwoordelijk om Zijn Woord te bewaren! Zie het maar als schatbewaarders, die een kostbaar bezit in handen hebben en er alles voor over hebben om dit goed te bewaren. En dan gaat het om bewaren, in de zin van: dat er geen verkeerde dingen (= leer) geleerd wordt, maar dat het enkel de Boodschap van God is!

Johannes 14:23
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.