13 augustus


Gisteren hebben we het over Paulus gehad. We gaan nog even door met zijn leven onder de loep te nemen. Men vertrouwde Paulus in het begin helemaal niet, zoals we lezen in Handelingen 9:21: “En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde,…”. Toch nam men Paulus op tussen de gelovigen en nu moest ook Paulus vrezen voor zijn leven vanwege de Joden en op een gegeven moment moest hij vluchten uit Damascus. Ook in Jeruzalem was hij niet veilig en ging hij terug naar zijn woonplaats Tarsus. (Handelingen 9:23-31) Paulus is toen een aantal jaren van het toneel verdwenen en dat moest waarschijnlijk ook zo zijn, want in die tijd is hij door de Heer onderwezen in Zijn verborgen plan, namelijk Zijn plan met de Gemeente. 

Galaten 1:12
Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. 

Lees ook 2 Korinthe 12:1-4. Paulus is de apostel die de Heer geroepen heeft om deze speciale Boodschap bekend te maken. Romeinen 1:2: “Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God”. Juist Paulus, die zo onderwezen was in de wet, (Handelingen 22:3) zou door de Heer gebruikt worden om deze Boodschap van genade bekend te maken. Namelijk dat de heidenen ook bij het Lichaam (= Gemeente) van Christus horen. 

Éfeze 3:2-6
“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), …” Namelijk dat “de heidenen zijn medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie”; 

De naam van Saulus wordt bij het begin van zijn dienst aan de Heer gewijzigd in Paulus, wat kleintje betekent. Paulus moest klein, zwak worden, buigen voor het Woord, wilde de Heer hem kunnen gebruiken. 2 Korinthe 12:9: “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone”.