24 augustus


Filippenzen 3:20
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus.

Gisteren hebben we gelezen dat God ons getrokken heeft uit deze vijandige wereld en ons geplaatst heeft in de hemel in Christus. We maken daardoor (geestelijk) geen deel meer uit van deze wereld, maar onze “wandel” (= positie) is in de hemel. Wat wil dat nu zeggen: “onze wandel” is in de hemel?

Kolossenzen 3:1-2: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn”. 
Lees je dat? We zouden de dingen bedenken die boven zijn. Want daar is ons Leven, niet meer op aarde, want we zijn huisgenoten van God geworden! Dus we hebben nu een hemelse bestemming, omdat Christus daar is. We leven als het ware naar de maatstaven van de hemel, als Koningskinderen! Trouwens, het wordt wat lastig om een aardse positie te hebben, want we zijn gestorven voor de wereld, lees maar in vers 3: “Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God”.

We hoeven ons niet druk te maken over alle onrecht in deze wereld, want we maken geen deel meer uit van het systeem van deze wereld. Wat zijn dan die “dingen” die we zouden zoeken?
Kolossenzen 1:9-10: “… dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

We nemen Zijn Woord tot ons, we voeden ons met Zijn Woord, en dan worden wij vervuld (vol) van Hem! Zo zoeken wij de dingen die boven zijn! Dan is onze wandel in de hemelen!

Psalm 26:3
Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid. 

Heel de schepping zit halsreikend en al zuchtend te wachten, totdat Christus met Zijn Koninkrijk openbaar wordt. Als dat gebeurt, worden wij met Hem openbaar.