30 augustus


Matthéüs 5:14-16
(14) Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. (15) Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; (16) Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 

Vandaag hebben we het over de verantwoordelijkheid, die wij als gelovigen hebben. In de eerste plaats naar de Heer toe, maar ook naar de mensen, waar we mee in aanraking komen. Hierboven staat dat wij het licht der wereld zijn. Licht kan niet verborgen worden, het schijnt door alle kieren en naden heen!

Christus is het Licht der wereld, lees maar in Johannes 12:35: “Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat”.

De Heer wees de Joden hier op Zijn naderende dood. Zolang Hij in hun midden was, hadden ze de keuze: Licht of de duisternis van deze wereld! Of anders gezegd: Waarheid of leugen! En lees vers 36: “Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen”.

Daar wij deel hebben aan de Lichtdrager, zijn we zelf ook dragers van het Licht! Wat houdt dat nu in? Eigenlijk heel simpel. We zouden getuigen van de hoop die in ons is! Je kent vast wel die uitdrukking: “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over”. Vaak gebruiken we die uitdrukking als we verliefd op iemand zijn, dan raak je niet uitgepraat over die persoon, toch? Zo is het ook met het Woord van God. Als iemand ons vraagt wat de Heer voor ons betekent, dan loopt onze mond van Hem over!

1 Petrus 3:15
Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.