07 augustus


1 Korinthe 2:7-8
(7) Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; (8) Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 

Petrus mocht dus vrijuit spreken op de Pinksterdag, zoals we gisteren gelezen hebben, maar tot Hij zou opstaan uit de dood moesten zij zwijgen over de werken en de persoon van hun Heer. Matthéüs 9:30: “En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat niemand het wete”. Matthéüs 16:20: “Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus”. Markus 1:43-44: “En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan, En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester,…”.

Nu wordt duidelijk waarom de oversten dezer wereld Hem wel gekruisigd hebben. Zij hebben niet de verborgenheid gekend, zoals 1 Korinthe 2:8 zegt. Er was een verborgen plan, dat in werking trad na de kruisiging van de Heer. Maar wat is dan “die verborgenheid die bedekt was”? In de eerste plaats dát de Heer zou opstaan en daarna Wie Hij zou worden in Zijn opstanding en wat Zijn verdere werk zou zijn. Christus en Zijn Gemeente, dát is de verborgenheid! Christus toont via de Gemeente de wijsheid van God, maar ook het plan van God, namelijk een nieuwe schepping! We zullen het daar nog over hebben.

Éfeze 3:9-11
(9) En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap (moet zijn: bedeling) der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; (10) Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; (11) Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere.