17 augustus


Genesis 2:22, 23
(22) En de HEERE God bouwde de ribbe (zijde), die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. (23) Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 

Nu zul je denken: “Wat hebben nu Adam en Eva te maken met Christus en Zijn Gemeente? Dat kwam zo’n tijd later in de geschiedenis.” Alles! Want dat zijn we dus wel vaker in de Bijbel tegengekomen. Uitspraken uit het Oude Testament, die hun vervulling in het Nieuwe Testament hebben. Eigenlijk staat de Bijbel daar vol van! En dit is er één van. Adam is een type (een afdruk, denk maar aan een mal of je voetstap in het zand) van Christus. In Romeinen 5:14 staat het zo: “…van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou”. En in 1 Korinthe 15:45 staat: “Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest”. Als Adam dan een type van Christus is, waar is Eva dan een type van? Gisteren hebben we gelezen in Éfeze 5:29: “Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente”. 

Adam en Eva zijn uit één lichaam tot stand gekomen, zoals de Gemeente uit Christus is. De Gemeente is dus niet de bruid van Christus (en dat is ze ook nooit geweest, zoals vaak gedacht wordt!). De Gemeente leeft nu al (en altijd al) in gemeenschap met Christus. Een bruid groeit naar haar huwelijk toe, maar leeft nog niet samen met haar man. In Genesis 2:24 staat: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn”. En als we nu kijken in Éfeze 5:31, daar staat hetzelfde, maar daar staat nog iets bij wat er in Genesis niet stond:

Éfeze 5:32
Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 

De verborgenheid is niet de gemeenschap tussen man en vrouw, tenslotte blijven het twee verschillende mensen, (het kind dat eventueel geboren wordt, is wel een mooi beeld van één vlees), maar de verwijzing naar de éénheid (één vlees) van Christus en Zijn Gemeente: het Lichaam van Christus!