28 augustus


Jesaja 40:10
Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht 

We hebben het al gehad over zoonschap en over erfrecht, vandaag gaan we het hebben over loon. In de eerste plaats niet wat wij ontvangen, maar wat Christus heeft ontvangen bij Zijn Opstanding van Zijn hemelse Vader!

Heeft de Heere Jezus dan loon ontvangen? Ja, want dat staat in de tekst hierboven, een profetie uit Jesaja, die spreekt over de wederkomst van Christus met Zijn loon! (Lees ook Jesaja 62:11) Zijn loon is bij Hem. Voor de “arbeid” die Hij heeft verricht, heeft Hij loon ontvangen.

In het “Hogepriesterlijk gebed” van de Heer lezen we over het werk wat Hij heeft verricht. Namelijk dat Hij de opdracht van Zijn hemelse Vader volbracht heeft. Lees maar in Johannes 17:4: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen”. En in vers 6: “Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt …” De Heere Jezus heeft op aarde Zijn hemelse Vader verheerlijkt, Zijn Naam bekendgemaakt, Zijn Woord aan de mensen gegeven. Maar wat is nu Zijn loon? Dat staat verder in dit gebed, lees maar:

Johannes 17:24
Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt. 

Wij zijn het loon wat Christus bij Zijn Opstanding ontving, de Gemeente! Wij hebben Zijn heerlijkheid nu al mogen “zien”, want wij leven al in gemeenschap met de Heer, dat hebben we eerder deze maand al gelezen in de Éfeze-brief. En straks, als de Heer in heerlijkheid zal verschijnen aan de wereld, zullen wij daar bij zijn!

Kolossenzen 3:4
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.