25 augustus


Romeinen 8:23
En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. 

We hebben gisteren gelezen dat onze wandel als gelovigen in de hemel is. Wij zijn in de hemel gezet in Christus, toen we tot geloof kwamen. We leven bij de Koning en zijn daarom Koningskinderen! We hebben Zijn Geest ontvangen, maar we zien ook uit naar de aflegging (verlossing) van ons aardse lichaam.

Het lichaam dat we nu hebben is onderworpen aan de zonde, het kan namelijk gebreken gaan vertonen, het wordt ziek en tenslotte begeeft het lichaam het. Filippenzen 3:21: “Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”.

Straks zal ons lichaam dus veranderd worden (ter gelegenheid van de opname van de Gemeente), maar nu hebben we bij onze wedergeboorte Zijn Geest al in dit vernederde aardse lichaam ontvangen. De Geest, die wij als gelovigen hebben ontvangen, is het onderpand van onze erfenis die voor ons in de hemel wordt bewaard. 2 Korinthe 1:22: “Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven”.

Een onderpand? Ja, als jij bijvoorbeeld wat leent van iemand, dan kan deze je vragen om een borg(som), die je terugkrijgt als je het geleende teruggeeft.

Éfeze 1:13-14
(13) … namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; (14) Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. 

Door de Heilige Geest kan Christus Zijn werk in ons, aan ons en door ons heen doen. De Heilige Geest is de garantie dat we kinderen van God zijn en leidt ons op tot geestelijke volwassenheid.