09 augustus


We hebben gisteren gelezen dat de profeten geprofeteerd hebben over de komst van de Messias. Petrus haalt deze Oudtestamentische Schriftplaatsen aan op de Pinksterdag om de Israëlische mannen wakker te schudden. En dat is hem gelukt, want ze waren verslagen door deze woorden. Deze Jezus van Nazareth bleek dus waarachtig wel de beloofde Messias te zijn!

Handelingen 2:37
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 

Juist zij hadden het kunnen weten, want de profeten zijn uit hun midden voortgekomen! Maar zij wilden niet horen en doodden hun profeten!

In Lukas 20:9-20 vertelt de Heer de gelijkenis van de wijngaardeniers aan het volk, naar aanleiding van het ongeloof van de overpriesteres en schriftgeleerden. Lees deze gelijkenis maar eens aandachtig, want het spreekt over de Heer die de wijngaard (Israël) bij Zijn afwezigheid aan de Joodse leidslieden toevertrouwt. Hij stuurde Zijn dienstknechten (profeten) naar het volk, maar ze wilden niet luisteren. Dan – als laatste – stuurde Hij Zijn Zoon en ook naar Hem wilden zij niet luisteren en Hij werd gedood…

God had aan Israël als eerste volk Zijn Woord toevertrouwd, omdat zij een priesterlijke taak hebben naar de andere volken om hen daarin te onderwijzen. Zie ook Psalm 147:19-20. Romeinen 3:2: “Want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd”. Tijdens Zijn aardse leven heeft de Heer hen steeds verwezen naar wat er geschreven staat in de boeken van Mozes en de profeten. Zoek maar eens op in de concordantie hoe vaak de Heer zegt: “Er staat geschreven.” Zoals hier in:

Matthéüs 4:4
Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 

Allemaal verwijzingen naar het Oude Testament, profetieën die vervuld zijn of nog vervuld moeten worden!