25 maart


Hoe komt het dat de mens in niets van wat de wereld hem biedt durende vrede en rust kan vinden? Temidden van een menigte mensen kan men zich zo uitermate eenzaam voelen. Onder de tonen van de schoonste muziek is het hart vaak vol onvrede en verdriet. De meest plechtige godsdienstoefeningen geven de mens slechts tijdelijke bevrediging van zijn gevoel.

Volgens de Bijbel is er maar één mogelijkheid tot BLIJVENDE vrede, blijdschap en rust en die is in Jezus Christus, Gods Zoon. Hoe komt dat? Omdat Hij, God van alle EEUWIGHEID, mens is geworden. Het was de enige mogelijkheid om de mens te bevrijden uit zijn ellende. De Prediker zegt in Prediker 3:14: “Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn”. Omdat Jezus Christus, het verlossingswerk heeft volbracht, behoudt het TOT IN ALLE EEUWIGHEID zijn waarde. Hij alleen kan de mens eeuwig leven geven, eeuwige vrede, eeuwig geluk. Elk ander middel om hem gelukkig te maken moet onherroepelijk falen.
De mens is zijn God ongehoorzaam geworden en tengevolge daarvan terechtgekomen in het rijk van de zonde en de dood.

Jezus Christus heeft als volmaakt Mens alle consequenties daarvan op Zich genomen. Hij heeft volkomen getriomfeerd over dat rijk en zijn overste, de satan. Toen “Is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden” (Hebreeën 5:9). Het is alles zo wonderbaar, zo Goddelijk. Die Hem gehoorzamen, dat is, die geloven in de Christus Gods, de opgestane Heer, ontvangen in en door Hem eeuwig heil. Eeuwig heil, het is vrede, geluk, liefde, rust, ja, alles wat goed is. En dit is dan ook inderdaad voor eeuwig. Niets en niemand zal ons dit kunnen ontroven, omdat al wat God doet eeuwig is.

Lezen: Johannes 11:25-27