24 oktober


“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (Johannes 14:6).
Deze woorden zijn voor ons waarheid geworden, toen wij geloofden in Jezus Christus, onze Zaligmaker en Verlosser. In en door Hem werden wij kinderen Gods en ontvingen wij het eeuwige leven. Deze woorden blijven ook een werkelijkheid voor ons behouden LEVEN.
Ons behouden worden was: “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden” (Kolossenzen 1:13-14).
Ons behouden leven is: “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden” (2 Korinthe 5:17).

Christus Jezus staat altijd centraal.
Hij is het Middelpunt, het gaat alles om Hem. Wij ontvingen in Hem nieuw leven. Gods bedoeling met ons is, dat wij Zijn Geest toestaan, dat nieuwe leven in ons te doen groeien. Dit leven is gericht op Jezus Christus, Die de Heer is van dat leven.
Hij is DE weg, waar langs het nieuwe leven leidt.
Hij is DE waarheid, want in Hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen (Kolossensen 2:3).
Hij is HET leven, want het nieuwe leven in ons is Christus (Kolossensen 3:4).
Het is Zijn leven, dat Gods Geest in ons wil leven. Deze waarheden gelovig aanvaarden, er vanuit gaan leven, dat is door geloof, IN HEM wandelen en zo opgebouwd worden IN HEM (Kolossensen 2:6-7). Wij zijn in Christus een NIEUWE schepping. Onze OUDE natuur mag graag vroom en goed zijn en zich willen verliezen in plechtigheden ter eer van God. Dit bevredigt onze ziel. De NIEUWE mens in ons heeft genoeg aan Christus en vindt ALLES in Zijn Persoon, zoals ook God alles in Hem vindt. Gods wil is dat wij Zijn Verborgenheid zouden kennen: “Christus” (Kolossensen 2:2), want het moet zijn: “alles en in allen is Christus” (Kolossensen 3:11).

Christus is Gods weg met ons, Hij is Zijn waarheid en Zijn leven in ons. Christus behoort te zijn: “Onze weg, onze waarheid en ons leven”.
Lezen: Johannes 14:1-7