02 januari


2 Timótheüs 3:16
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Goddelijke inspiratie
Dit is waarschijnlijk de belangrijkste tekst uit de Bijbel over de Goddelijke inspiratie van de Bijbel. Ook vandaag staat het Woord van God geweldig onder vuur. Velen menen dat de Bijbel slechts een opmerkelijk menselijk boek is zonder Goddelijke inspiratie. Anderen menen dat de Schrift slechts gedeeltelijk door God is geïnspireerd.

Wat betekent het nu dat wij geloven dat het Woord van God van kaft tot kaft is geïnspireerd door God? Of anders gezegd: Wat verstaan we onder volledige en woordelijke inspiratie? In bovenstaand vers wordt een bijzonder kenmerk gegeven van “de Schrift”. Dat kenmerk is dat de Schrift “van God ingegeven” is. Dat is in de Griekse grondtekst één woord: theopneustos, wat letterlijk betekent: “God geblazen”.

Dit betekent in de eerste plaats dat de Schrift door God is “uitgeblazen”, dat wil zeggen van Hem is uitgegaan; het zijn Zíjn woorden, zoals Híj wilde dat ze opgeschreven zouden worden. In de tweede plaats zijn het woorden die God heeft “ingeblazen”, wat wil zeggen dat Hij ze door middel van menselijke instrumenten (profeten en apostelen) in schrift heeft laten vastleggen. Kortom, als kinderen van God geloven wij dat bij het opstellen van de oorspronkelijke manuscripten de Heilige Geest de schrijvers leidde, zelfs in de keuze van hun uitdrukkingen, op iedere bladzijde van de Schrift, zonder echter hun persoonlijkheid uit te schakelen.

Mag ook ik zó door Gods Geest begeesterd en geïnspireerd worden!