09 mei


“Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt” (1 Petrus 5:8-9).
Wij kinderen van God zijn voor eeuwig behouden, voor eeuwig gerechtvaardigd in Christus Jezus. “GOD is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt?” (Romeinen 8:33-34). Wie is meerder dan God? Zelfs satan kan geen enkele beschuldiging tegen ons in brengen, want in Jezus Christus zijn we volkomen gerechtvaardigd. God heeft ons verzegeld (2 Korinthe 1:22) en dat zegel zal satan altijd zien.
De enige mogelijkheid voor de boze om het ons moeilijk te maken en ons aan te vallen, vindt hij in ons GELOOFSleven. Altijd weer zal hij proberen twijfel aan Gods liefde, aan Gods Woord, in ons hart te zaaien. Onze aandacht van de Heer Jezus af te leiden en deze te richten op onszelf, op onze zonden, op ons kleingeloof.
In Lukas 22:31-32 zegt de Heer tot Petrus: “De satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw GELOOF niet ophoude”. Dit is niet het geloof in de eeuwige behoudenis. Deze ligt vast in Jezus Christus en hangt niet af van de mate van ons geloof. Het is het geloof waardoor wij het nieuwe, het behouden leven, leven. Satan is de grote aanklager die ons dag en nacht aanklaagt voor God (Openbaring 12:10). Hij is ook steeds bezig onze Heiland en God bij ons aan te klagen: “ALS God liefde is, waarom moet mij dit overkomen, is het wel waar wat Zijn Woord ons vertelt, enz.”

Hoe heerlijk is het te weten, dat onze Heer voor ons bidt, opdat ons geloof niet ophoude. Ons geloof in de liefde van onze God en Vader, Die voor ons zorgt en ons Zijn Geest heeft gegeven. Ons geloof in onze Heiland en Heer Die onze vrede, onze blijdschap is en in Wien wij voor eeuwig geheiligd en gerechtvaardigd zijn. Ons geloof dat God Zijn Woord altijd waar maakt.

Lezen: 1 Petrus 5:7-11